Rekonstrukce a revitalizace objektů pobočky Brno

Historie pobočky a příprava rekonstrukce

Pobočka Brno je nejstarší krajskou pobočkou Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha s.p. Projekt pochází z roku 1957, stavební povolení je datováno o rok později a v roce 1961 se tehdejší pracovníci pobočky stěhovali do nové budovy na ulici Hněvkovského v Brně - Komárově. V roce 1971 byly prostory rozšířeny o velkou zkušební halu, od té doby se ale na objektech pobočky uskutečnily jen nutné opravy a některé menší stavební úpravy.


     

 

Rekonstrukce a revitalizace pobočky začala v roce 2013 zadáním energetického auditu, následovalo vypracování projektové dokumentace, obojí ale bylo nutné kvůli rostoucím požadavkům na energetickou úspornost opakovaně aktualizovat, proto stavební povolení bylo uděleno až na podzim roku 2018. V roce 2020 se podařilo získat dotaci z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj a konečně po výběru dodavatele v otevřeném výběrovém řízení byla rekonstrukce zahájena koncem dubna 2021.


Záměry rekonstrukce a revitalizace

Rekonstrukce a revitalizace pobočky se soustředila zejména na snížení energetické náročnosti provozu zateplením obvodových konstrukcí stěn a střech i studených stropů pod vytápěnými prostorami, výměnou oken a některých starých dveří a vrat, a s tím související instalací energeticky úsporných kotlů pro vytápění v zimní období.

Samostatnou součástí byla opatření, směřující k omezení energetické náročnosti v letním období. Tato opatření spočívala vinstalaci vnějších okenních žaluzií, které bezpečně zamezí průniku tepla ze slunečních paprsků do interiéru, a v instalaci extenzivní zelené střechy. Při jejím návrhu jsme využili poznatky, získané účastí na úkolu Centra kompetence TAČR č. TE02000077 – Inteligentní regiony v letech 2014 až 2019. Zelená střecha zadrží část dešťové vody, jinak bezúčelně odvedené do kanalizace, kterou později usazená vegetace za využití slunečního tepla uvolní odpařováním. Vytvořenou vodní páru i s akumulovaným teplem pak odnesou vzdušné proudy jinam, kde zkondenzuje a předá tomu místu své teplo i vláhu. Je zřejmé, že takový proces velmi významně přispívá jak k hospodaření s dešťovou vodou, tak ke zlepšení letního městského mikroklimatu.

Zelená střecha navíc chrání novou střešní krytinu před poškozením a degradací a přispívá i k lepší protipožární ochraně objektu. Nečekaným ekonomickým bonusem tohoto řešení se stalo snížení poplatků za odvod dešťové vody ze zelených střech do kanalizace, které vyplynulo z ustanovení nového zákona o odpadech, souhrou náhod schváleného v období probíhající rekonstrukce.

Nezbytnou součástí rekonstrukce a revitalizace pobočky bylo také nasazení obnovitelných zdrojů energie. Vzhledem k poloze pobočky a charakteru jejího provozu byla zvolena instalace fotovoltaické elektrárny, jejíž výkon nastavil energetický audit na hodnotu 24,2 kWp. Výkon FVE je nastaven tak, že pokrývá asi polovinu potřeb a za slunečného dne by tedy měl stačit na provoz pobočky, malý přebytek může jít do rozvodné sítě, odkud se naopak odebírá elektřina pro noční provoz automatických zkušebních zařízení.


Pobočka se nachází na silně frekventované hlavní třídě, dopravně spojující centrum Brna s dálnicemi D1 a D2 a objekty jsou vystavené značné hlukové zátěži, proto všechna energeticky úsporná opatření byla záměrně volena tak, aby současně významně zlepšila akustickou pohodu ve vnitřních prostorách. K zateplení stěn byl proto použitý vnější kontaktní tepelněizolační systém (ETICS) na bázi minerální vlny a byla instalována okna s izolačními trojskly, na straně do ulice se zvýšeným akustickým útlumem. 

Průběh rekonstrukce
Práce na rekonstrukci objektů začaly koncem dubna 2021 a probíhaly intenzivně po celý zbytek roku, takže na jeho konci objekty pobočky získaly nový vzhled, který záměrně podle možností odpovídá členěním i barevností původnímu funkcionalistickému řešení fasád z roku 1961.

V roce 2022 rekonstrukce pokračovala opravou dešťové kanalizace, rozšířením parkovacích ploch namísto nevyužívané plochy pro vzorky, výměnou vjezdové brány a části původního oplocení a některými nutnými opravami v interiérech budov. Celá rekonstrukce úspěšně skončila předáním dokončené stavby ve stanoveném termínu na konci dubna 2022

Výsledky revitalizace pobočky

Správnost rekonstrukce a revitalizace objektů pobočky Brno se projevila krátce po ukončení stavby, když z faktury za plyn za období 09/2021 až 05/2022 vyplynuly úspory ve výši mírně překračující 70 % dříve spotřebovávaného objemu. S ohledem na strmý růst cen za energie od ledna 2022 to představuje významný finanční přínos v objemu přesahujícím půl milionu korun ročně.

 

Fotovoltaická elektrárna, kterou se po obtížích s datovým propojením ke sledování jejího provozu rovněž podařilo spustit koncem měsíce dubna, vyrobila za měsíc květen 2022 přes 3600 kWh elektrické energie. Tu pobočka z velké části spotřebovala ke svému provozu, lze tak očekávat ekonomický přínos v řádu desítek tisíc korun měsíčně

Z reakcí pracovníků pobočky i návštěvníků z řad našich zákazníků je pak jisté, že se zdařil i záměr výrazného zlepšení akustické pohody uvnitř budov. Revitalizace nejdůležitějších objektů pobočky tak zjevně vyšla podle původních představ. Nyní nastala doba pro nasbírání zkušeností a informací pro přípravu revitalizace zbývajících prostor pobočky, zejména velké zkušební haly. 

 

 

      

Kontaktní osoby

Ing. Miroslav Procházka

Mobil:
+420 602 571 445
Telefon:
+ 420 543 420 850
Pozice:
ředitel pobočky Brno
Specializace:
znalecké a odborné posudky, expertízy
Pobočka:
Brno