Prohlubování využívání EPD

V posledním období v oblasti stavebních výrobků stoupá počet zájemců o zpracování environmentálního prohlášení o produktu (EPD).

Souvisí to zejména s uplatněním výsledků EPD v oblastech:
  • uplatňování požadavků na tyto údaje (často běžně výrobcům neznámé) ve výběrových řízeních zahraničních investorů a odběratelů (zejména globálních) – posilování konkurenceschopnosti;
  • komplexního posuzování budov v rámci „udržitelné výstavby“ – zpracované a ověřené EPD vede k výhodnějšímu výsledku posouzení v systémech SB Tool CZ, LEED, BREEM, DGNB atp.;
  • vlastního posuzování svých produktových systémů z hlediska vyhodnocení vlivu jednotlivých komponent a procesů na velikost důležitých environmentálních dopadů;
  • připravenosti výrobců uvádět tyto výsledky v projednávaném postupu horizontálního systému uplatňování 7. základního požadavku (v CPR) u harmonizovaných produktů;
  • připravenosti výrobců uvádět tyto výsledky v připravovaných zásadách pro uvádění a poskytování DoP v elektronicky čitelné podobě zejména v postupující koncepci BIM.
Vlastní environmentální prohlášení o produktu (EPD) je dokument obsahující měřitelné informace o vlivu produktu na životní prostředí získané na vědeckém základě – např. dle materiálového složení produktu, spotřeby surovin a energie v jednotlivých fázích jeho životního cyklu a míry emisí přispívajících k hlavním kategoriím dopadu (skleníkovému efektu /GWP/, poškozování ozónové vrstvy /ODP/, okyselování půdy a vody, eutrofizaci vod a tvorbě fotochemických oxidantů atp.). Získání těchto údajů je založeno na metodice posouzení životního cyklu (LCA) a samotné výsledné prohlášení (EPD) je konečným výstupem obsahujícím informace o produktu s přehledně uspořádanými výsledky LCA.
 
Vedle ČSN ISO 14025:2006 Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy představují základní rámec pro zpracování EPD vhodná Pravidla produktové kategorie (PCR). Ta jsou v současné době pro stavební výrobky nově obecně definována v ČSN EN 15804+A1:2014 Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Zásadní pravidla pro produktovou kategorii stavebních výrobků. Je připravováno revidované znění této normy, které rozšiřuje počet uváděných environmentálních indikátorů (plánovaná publikace 2020).
 
Tato pravidla definují fáze životního cyklu stavby a tomu odpovídající informační moduly A1 – D dle životního cyklu staveb (výrobní fáze, fáze výstavby, fáze užívání, fáze konce životního cyklu). V průběhu posledních let se také rozšířil počet publikovaných pravidel produktové kategorie (PCR - vydaných jako EN) pro některé skupiny výrobků – např. cement a stavební vápno, beton a betonové prvky, tepelněizolační výrobky, výrobků ze dřeva a na bázi dřeva, pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny atp. Tyto PCR konkretizují a zpřesňují postupy požadované EN 15804+A1 pro danou skupinu výrobků.
 
Celý proces přípravy a následného využívání EPD ve veřejné komunikacise skládá z následujících hlavních kroků:
  • zpracování LCA studie
  • návrh struktury a textu EPD
  • ověření LCA a EPD (musí v ČR provést akreditovaný certifikační orgán, který neprovádí zpracování LCA a EPD, platnost je 5 let)
  • registrace a zveřejnění ověřeného EPD u agentury CENIA (v ČR v rámci Národního programu environmentálního značení; je zdarma na základě žádosti výrobce)
  • používání EPD v komunikaci s veřejností a podniky (web, prospekty, údaje projektantům atp.)
Vlastní zpracování LCA studie je poměrně náročný proces vycházející z mezinárodních norem řady ČSN EN ISO 14040:2006 až TNI ISO/TR 14049:2015. Uplatnění těchto norem pro tvorbu LCA + EPD znamená přesné vymezení produktového systému, pečlivý sběr dat o procesech (inventarizační analýza), zdůvodnění alokací a vyloučení a přístup ke generickým datům v mezinárodních databázích. TZÚS pro tyto účely zajistil novou verzi programu SimaPro s aktuálními daty a metodami posuzování.

Z výše uvedených důvodů je také nutno počítat s dobou zpracování LCA studie a návrhu EPD cca 5-8 měsíců (dle složitosti produktového systému). Rádi Vám v této oblasti poskytneme potřebné informace a konzultace.
 

Kontaktní osoby

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 327
Pozice:
ředitel pobočky Plzeň
Specializace:
studie LCA, environmentální prohlášení o produktu (EPD)
Pobočka:
Plzeň

Ing. Lenka Vrbová

Mobil:
+420 603 432 694
Telefon:
+420 382 337 311
Pozice:
zkušební technik - specialista, auditor, vedoucí posuzovatel
Specializace:
systémy managementu QMS, EMS, SMBOZP, EnMS; zvláštní způsobilosti - pozemní komunikace; studie LCA, environmentální prohlášení o produktu (EPD), konstrukční výrobky z masivního dřeva; konstrukční lepené lamelové a jiné lepené výrobky, komínové systémy, geotextilie a obdobné výrobky, komínové tvárnice, komínové vložky a komínové hlavy, betonářská výztuž – zkoušky, svařování; stavební dílce (silikátové, kovové, dřevěné i kompozitní), konstrukce a objekty; vnější tepelně izolační systémy; betonové trouby a skruže, pórobeton
Pobočka:
Plzeň