Představujeme zajímavé obory - Stavební pojiva a vedlejší energetické produkty

Mezi nejčastěji poptávané zkoušky: cement: odběry a zkoušení cementu (stanovení pevnosti, normální hustoty a doby tuhnutí, objemové stálosti, měrného povrchu, jemnosti mletí, měrné hmotnosti, chemický rozbor vč. stanovení ve vodě rozpustného šestimocného chromu spektrofotometricky, stanovení hydratačního tepla rozpouštěcí metodou, stanovení pucolanity, zkoušky normalizované malty cementu pro zdění – konzistence, retence, penetrace, obsah vzduchu), vápno: stanovení zrnitosti, reaktivity, objemové stálosti vápen, zkoušky normalizované malty – konzistence, retence, penetrace, obsah vzduchu, sádrová pojiva: stanovení pevnosti v tlaku a ohybu, stanovení počátku a dob tuhnutí, jemnosti mletí, vlhkosti a vázané vody, SO3 gravimetricky, popílky, strusky a jiné silikátové matrice: odběry a zkoušení (stanovení sypné hmotnosti volně sypané a setřesené, stanovení objemové stálosti, indexu účinnosti, jemnosti proséváním za mokra, stanovení vlivu popílku na tuhnutí cementu, stanovení pevnosti stabilizovaných směsí v prostém tlaku, chemický rozbor aj.), měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v pojivech a vedlejších energetických produktech.

Pro stavební pojiva a vedlejší energetické produkty provádíme posuzování shody: certifikujeme stanovené výrobky v oblasti pokryté zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění pro evropský trh (značka CE) jako Oznámený subjekt č. 1020 (cement pro obecné použití podle ČSN EN 197-1, cement pro zdění podle ČSN EN 413-1, popílek do betonu podle ČSN EN 450-1 aj.) a na národní úrovni jako Autorizovaná osoba č. 204 (popílkový stabilizát, popílek do pórobetonu aj.), certifikujeme také nestanovené výrobky jako certifikační orgán pro výrobky (surový energosádrovec pro výrobu cementu aj.).