Plynový chromatograf - nový přírůstek v laboratoři oddělení analytické chemie o.z. ZÚLP

Plynová chormatografie je separační technika, která slouží k oddělení jednotlivých složek (analytů) v čase. Odpařená směs (nebo směs plynů) je vedena do kolony obsahující materiál, který zadržuje jednotlivé analyty různě dlouho. Výsledkem je chromatogram, kde jsou jednotlivé analyty reprezentovány píky. 

Plochy těchto píků jsou úměrné množství analytu v testovaném materiálu. Limitní hodnoty škodlivých organických látek nám udává legislativa. S postupem času a nahrazováním norem a nařízení EU novými jsou tyto limitní hodnoty snižovány. Na laboratoře oddělení analytické chemie o.z. ZÚLP jsou tedy kladeny pořád větší nároky ve zvyšování citlivosti přístrojů. Vybavení laboratoře musí být stále modernizováno. V reakci na to byl zakoupen nový plynový chromatograf ve spojení s hmotnostní spektrometrií (GC-MS) se třemi typy nástřiku vzorku: kapalný nástřik, headspace a termodesorpce.

 

Tento stroj je pro naši laboratoř velkým pokrokem ve směru automatizace a zrychlení měření. Budeme mít také možnost rozšířit množství zkoušek.

Naší prioritou je momentálně validace analytické metody pro stanovení těkavých organických látek (VOC – volatile organic compound) dle ČSN EN 16516: Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší. Tato norma se dostala do popředí legislativních požadavků na stavební výrobky a narůstá zájem zákazníků o testování podle ní.

 

Kontaktní osoby

Ing. Veronika Všetečková

Telefon:
+420 386 709 191
Pozice:
zkušební technik
Specializace:
oddělení organických analýz, ekotoxicita
Pobočka:
o.z. ZÚLP

Ing. Martina Mrhalová

Mobil:
+420 603 202 010
Telefon:
+420 386 709 195
Pozice:
vedoucí oddělení 10020, zástupce vedoucího ZL
Specializace:
Pobočka:
o.z. ZÚLP Č.Budějovice