Ověření EPD provedená v období roku 2018

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je jakožto environmentální prohlášení typu III definováno normou ČSN ISO 14025:2006 Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy jako „kvantifikované environmentální informace o životním cyklu produktu, které mají umožnit porovnávání mezi produkty plnícími stejnou funkci“.

Vlastní environmentální prohlášení o produktu je dokument obsahující měřitelné informace o vlivu produktu na životní prostředí získané na vědeckém základě – např. dle materiálového složení produktu, spotřeby surovin a energie v jednotlivých fázích jeho životního cyklu a míry emisí přispívajících k hlavním kategoriím dopadu (skleníkovému efektu /GWP/, poškozování ozónové vrstvy /ODP/, okyselování půdy a vody, eutrofizaci vod a tvorbě fotochemických oxidantů atp.). Získání těchto údajů je založeno na metodice posouzení životního cyklu (LCA) a samotné výsledné prohlášení (EPD) je konečným výstupem obsahujícím informace o produktu s přehledně uspořádanými výsledky LCA.

Studie LCA pro stavební produkty se řídí produktovými pravidly normy ČSN EN 15804:2013 + A1: 2014 Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů, které přepedisují používané postupy pro zpracování popsouzení životního cyklu v jednotlivých životních fází produktu. 

Na základě Osvědčení o akreditaci č. 440/2018 vydané pod hlavičkou Certifikačního orgánu č. 3015 byla provedena 3 ověření dokumentu EPD průběhu roku 2018
Jednalo se o ověření EPD pro skupinu produktů a tyto výrobny: 
- Minerální vata, vyráběná v Saint-Gobain Construction Products Poland  – Division ISOVER, Gliwice. 
- Expandovaný polystyren (EPS), vyráběný v Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. - Divízia ISOVER - Prevádzka Trnava
- Kamenivo, vyráběné v kamenolomu Lom Klecany s.r.o.

Na základě vydání příslušných ověření byly dokumenty EPD zaregistrovány na stránkách CENIA, jakožto provozovatele národního programu environmentálního značení.

Kontaktní osoby

Ing. Lenka Vrbová

Mobil:
+420 603 432 694
Telefon:
+420 382 337 311
Pozice:
zkušební technik - specialista, auditor, vedoucí posuzovatel
Specializace:
systémy managementu QMS, EMS, SMBOZP, EnMS; zvláštní způsobilosti - pozemní komunikace; studie LCA, environmentální prohlášení o produktu (EPD), konstrukční výrobky z masivního dřeva; konstrukční lepené lamelové a jiné lepené výrobky, komínové systémy, geotextilie a obdobné výrobky, komínové tvárnice, komínové vložky a komínové hlavy, betonářská výztuž – zkoušky, svařování; stavební dílce (silikátové, kovové, dřevěné i kompozitní), konstrukce a objekty; vnější tepelně izolační systémy; betonové trouby a skruže, pórobeton
Pobočka:
Plzeň