Nové zkušební zařízení pro zkoušky integrity pilot

Od ledna 2019 je pobočka České Budějovice vybavena zařízením na provádění zkoušek integrity pilot metodou:
PIT – Pile Intgerity Test a CHA – Cross hole analyzer

PIT – Pile Intgerity Test

Low Strain Pile Integrity Testing je rychlá a cenově výhodná metoda testování betonových pilot, která je schopna přinést informace o:

 • délce piloty 
 • spojitosti piloty
 • konzistenci materiálu 
 • poloze vady 
 • stupni poškození

Tento způsob testování pilot zmiňuje: ČSN EN 1536: Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty.

Pro měření integrity je používáno zařízení Pile EchoTester (PET).
Zařízení pro zkoušení pilot využívá akustické vlny, vyvolané malým rázem speciálního kladívka šířící se od hlavy piloty k její patě. Změny tvaru a kvality materiálu dříku piloty vytvářejí odrazy, které jsou snímány a zaznamenány jako návratové vlny na povrchu hlavy piloty. Křivky se zaznamenávají a ukládají do přenosného PC.

CHA – Cross hole analyzer

Kontrola integrity pilot a podzemních stěn ultrazvukem 

Oblast použití:
 • vrtané piloty
 • podzemní stěny
 • předrážené piloty betonované na místě
Přístroj CHA zjišťuje kvalitu betonu mezi párem předem instalovaných trubek ve vrtaných pilotách, podzemních stěnách nebo jiných typech betonových základů.
Dosažitelná hloubka není omezena ničím jiným než délkou použitých kabelů, jejichž standardní délka je 100 metrů.

Princip zkoušky:
Zkouška spočívá v provedení paralelního vzestupného pohybu dvou akustických sond (vysílač a přijímač) v předem instalovaných trubkách. První sonda-vysílač vysílá vysokofrekvenční signál, který je detekován přijímačem umístěným v protilehlé trubce. Při paralelním vzestupu sond je přístrojem CHA v pravidelných hloubkových intervalech zaznamenáván čas potřebný k přenosu impulsu a energie signálu. Tyto dvě veličiny vypovídají o kvalitě betonu mezi párem trubek v konkrétní hloubce. Tímto způsobem je kontrolována celá délka piloty. Test je následně opakován pro každý pár trubek. To dovoluje prozkoumat celou pilotu podélně i příčně.


Ultrazvukem je v kontrolované oblasti piloty možné odhalit závadná místa různého původu:
 • štěrková hnízda 
 • kaverny, dutiny 
 • předměty s modulem pružnosti výrazně odlišným od betonu 
 • špatnou kvalitu betonu (znečištění) 
 • spáry a pracovní spáry se sníženou kvalitou betonu 
 • zúžení profilu piloty

Kontaktní osoby

Ing. Vilém Migl

Mobil:
+420 721 523 930
Telefon:
+420 387 023 219
Fax:
+420 387 220 864
E-mail:
Pozice:
vedoucí odd. stavebních hmot a technologie, hlavní specialista (kamenivo, beton), vedoucí posuzovatel, zpracovatel posudků
Specializace:
beton, kamenivo a kámen, betonové dílce a výrobky, zatěžovací zkoušky mostů, nedestruktivní zkoušky betonů, vývrty
Pobočka:
České Budějovice