Nově zavedená zkouška v oboru kamenivo

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna Teplice, akreditoval zkušební metodu stanovení obsahu celkové síry v kamenivu dle ČSN EN 1744-1+A1, čl. 11.

Postup zkoušky spočívá v úpravě dílčí navážky kameniva peroxidem vodíku a kyselinou chlorovodíkovou za účelem přeměny všech přítomných složek síry na sírany. Všechny sírany se vysráží jako síran barnatý (BaSO4) a zváží se. Obsah síry se vyjadřuje v procentech hmotnosti kameniva.
 
 
                                                      
                 Obr. 1: Roztok před přidáním chloridu barnatého                Obr. 2: Roztok po přidání  chloridu barnatého