Nově akreditovaný zkušební postup... Technické měření sanitárního hluku

Technický a zkušební ústav stavební rozšířil akreditaci jednotné zkušební laboratoře o technická měření sanitárního hluku v budovách podle ČSN EN ISO 16032:2005 Akustika – Měření hladiny akustického tlaku technických zařízení v budovách – Technická metoda.

V případě sanitárního hluku v budovách pro bydlení (splachování WC, napouštění vany, sprchová – obecně hluk vznikající z provozu zařizovacích předmětů u sousedů) nejde o primární posuzování vlivu na veřejné zdraví, kdy se musí zvažovat i dlouhodobá expozice včetně odhadu četnosti použití za běžných podmínek. Z tohoto hlediska jde o náhodný hluk, který nelze s přijatelnou nejistotou objektivizovat měřením a proto byl jako hluk z běžného užívání bytu zařazen do kategorie sousedského hluku, který je od června 2016 vyjmut ze státního zdravotního dozoru.

Nově se proto tento hluk měří podle ČSN EN ISO 16032:2005, jež stanovuje nejen způsob, ale i jednoznačně modelové podmínky měření. Měření tak může být „krátkodobé“ bez nutnosti zabývat se otázkami expozice a zdravotního vlivu. Pro posouzení případné stavební závady je to naprosto dostatečné. Změna Z2/03-2017 normy ČSN 73 0532:2010 Akustika v budovách - Požadavky zavádí nejvyšší přípustnou hodnotu LAmax = 30 dB pro sousedský sanitární hluk, nejde o hygienický limit, ale o stavebně-akustický požadavek, jehož dodržení je v jurisdikci stavebních úřadů - pokud nejsou pro některá technická zařízení v budovách (např. sanitární instalace apod.) stanoveny jiné normativní nebo hygienické požadavky na limity hluku, nesmí tato zařízení v obytných místnostech překračovat maximální hladinu akustického tlaku  LAmax = 30 dB. V případě prokázání tónové složky se tato hodnota dále snižuje o 5 dB. Měření hladin hluku se provádí podle normy ČSN EN ISO 16032:2005, kterou jsme zavedli do akreditace.

Obr. 1  Ilustrativní zdroj sanitárního hluku v budovách pro bydlení

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb