Nová norma pro EPD stavebních produktů

V závěru roku 2019 byla v CEN schválena norma EN 15804+A2 Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů.

Norma byla do soustavy ČSN zavedena vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ (2020.05) jako ČSN EN 15804+A2 účinná od 2020-06-01 a platí souběžně s dosavadní ČSN EN 15804+A1 (73 0912) z července 2014, kterou s účinností od 2022-10-31 plně nahrazuje. Byla tak postupně završena další etapa vývoje v této oblasti od první normy ČSN EN 15804:2012, přes ČSN EN 15804+A1:2014 k normě současné. Tato norma byla od svého počátku velmi významná pro oblast stavebnictví a pro uplatňování zásad udržitelné výstavby. Umožňovala praktické a pokud možno jednotné zpracování environmentálního prohlášení o produktech (EPD) v celé široké oblasti stavebních výrobků a materiálů. Navazovala na obecně pojaté normy pro EPD (environmentálního značení III. typu) - ČSN ISO 14025:2006 a normy pro LCA – zejména ČSN EN ISO 14040 a ČSN EN ISO 14044.

Norma ČSN EN 15804 jako tzv. základní PCR (pravidla produktové kategorie) vytvořila také základ pro zpracování dalších PCR konkretizujících podmínky pro další skupiny stavebních produktů, např.:
ČSN EN 16485:2014 Kulatina a řezivo - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorizace výrobků ze dřeva a na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví
ČSN EN 17074:2020 Sklo ve stavebnictví - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro kategorii výrobků z plochého skla
ČSN EN 16908:2017 Cement a stavební vápno - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii doplňující EN 15804
ČSN EN 16757:2018 Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky
ČSN EN 16783:2018 Tepelněizolační výrobky - Pravidla produktové kategorie (PCR) výrobků průmyslově vyráběných a zhotovených in situ pro přípravu environmentálního prohlášení o produktu
ČSN EN 16810:2018 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorizace
ČSN EN 16578:2017 Keramické zdravotně-technické zařizovací předměty - Posouzení udržitelnosti

Nová norma zejména:
  • doplňuje a upřesňuje některé termíny a definice
  • u všech typů EPD stanovuje jako povinné vymezení informačních modulů C1-C4 a D (pouze s některými výjimkami)
  • upřesňuje vymezení funkční a deklarované jednotky
  • upřesňuje vymezení životnosti (RSL)
  • stanovuje základní a doplňkové indikátory kategorií dopadu (core and additional impact categories and indicators – také v návaznosti na zajištění kompatibility s deklarací environmentálního profilu produktu PEF dle Doporučení Komise 2013/179/EU)
  • upřesňuje metody (modely) jejich stanovení.

TZÚS Praha, s.p., jako přípravu na zavedení nové normy:
  • analyzoval požadavky nové ČSN EN 15804+A2
  • provedl porovnání sledovaných parametrů dle nové normy a PEF
  • provedl upgrade výpočetního programu pro tvorbu a posuzování LCA+EPD SimaPro na verzi 9.1 navazující na mezinárodní databáze generických dat (např. Ecoinvent 3.6, ILCD, atp.) a doplňující nové doplňkové indikátory a metody dle EN 15804+A2 a PEF ve verzi 3.0.

Kontaktní osoby

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 327
Pozice:
ředitel pobočky Plzeň
Specializace:
studie LCA, environmentální prohlášení o produktu (EPD)
Pobočka:
Plzeň

Ing. Lenka Vrbová

Mobil:
+420 603 432 694
Telefon:
+420 382 337 311
Pozice:
zkušební technik - specialista, auditor, vedoucí posuzovatel
Specializace:
systémy managementu QMS, EMS, SMBOZP, EnMS; zvláštní způsobilosti - pozemní komunikace; studie LCA, environmentální prohlášení o produktu (EPD), konstrukční výrobky z masivního dřeva; konstrukční lepené lamelové a jiné lepené výrobky, komínové systémy, geotextilie a obdobné výrobky, komínové tvárnice, komínové vložky a komínové hlavy, betonářská výztuž – zkoušky, svařování; stavební dílce (silikátové, kovové, dřevěné i kompozitní), konstrukce a objekty; vnější tepelně izolační systémy; betonové trouby a skruže, pórobeton
Pobočka:
Plzeň