Národní metodika SBToolCZ v novém kabátě

V roce 2022 byla dokončena revize národní metodiky hodnocení udržitelné výstavby SBToolCZ. Jedná se o volně dostupný hodnotící nástroj, který jako jediný z certifikačních nástrojů vychází přímo z české legislativy a zaměřuje se na vyšší kvalitu nad rámec jejích požadavků. Cílem revize bylo sjednocení kritérií a jejich systematizace napříč hodnocenými typologiemi budov, reakce na aktuální environmentální a společenskou situaci a aktualizování obsahu podle současné legislativy. Součástí vývoje metodiky je i její digitalizace s možností importu dat z BIM modelu a jejich automatického zpracování. Dalším krokem pro první měsíce roku 2023 je spuštění online kalkulačky, nástroje pro hodnocení pomocí SBToolCZ.  

Revizí prošly čtyři metodiky hodnocení pro různé typologie budov, a to: SBToolCZ pro administrativní budovy, bytové budovy, rodinné domy a školské budovy. Nejnovější vydanou typologií v roce 2022 je metodika pro hodnocení Budov terciárního vzdělávání (např. budovy vysokých škol, univerzit aj.).  

Za vývojem metodiky SBToolCZ stojí Fakulta stavební a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., a Výzkumný ústav pozemních staveb - certifikační společnost, s.r.o., kteří založili společně v roce 2011 Národní platformu SBToolCZ. Cílem je podpora udržitelného stavění v ČR a provozování, správa a rozvoj certifikačního systému SBToolCZ. ČVUT v Praze zastává pozici vývojového a školícího centra, TZÚS Praha, s.p., a VÚPS vykonávají roli nezávislých certifikačních orgánů. 

Oproti zahraničním metodikám, je SBToolCZ plně lokalizovaným nástrojem v ČR, jako jediný respektuje místní klimatické, stavební a legislativní poměry. Samozřejmostí je text v českém jazyce, oproti zahraničním certifikačním nástrojům i nižší náklady na zpracování. Současně ale SBToolCZ vychází z mezinárodně uznávaného rámce SBTool a hodnotí obdobná kritéria jako jiné zahraniční metodiky. Záměr hodnocení je také v souladu s novými nástroji hodnocení udržitelnosti budov, nebo například se záměry Green Deal nebo Taxonomie Evropské Unie

Metodika je postavena na třech základních pilířích udržitelnosti (environmentální, sociální, ekonomiku a management) a doplněná o čtvrtý pilíř (lokalitu). Metoda hodnocení se liší pro jednotlivé typologie budov, každá má specifickou sadu kritérií. Ta jsou pomocí předepsaného algoritmu vyhodnocena a výsledek je převeden na jednotnou stupnici 0 až +10. Bodovací systém je podložen dlouholetým výzkumem a respektem k národním zvyklostem. Po započtení důležitosti jednotlivých kritérií pomocí tzv. vah se výsledek prezentuje opět v rozsahu 0 – 10. Tento princip umožňuje vyjádření kvality projektu nebo stavby srozumitelné všem, i laickým účastníkům procesu. Na základě obdrženého počtu bodů se stanovuje výsledná úroveň kvality; budova nebo její projekt může být certifikován (při obdržení 0 až 4 bodů ze všech možných), nebo získat bronzový (4-6 bodů), stříbrný (6-8 bodů) či zlatý certifikát (nad 8 bodů).  

Důvěryhodný certifikát zvyšuje tržní hodnotu budov a svými požadavky přímo snižuje jejich provozní náklady. Pro veřejné zadavatele je pak certifikace průkazným doložením zohlednění environmentálních a sociálních aspektů podle požadavku zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, účinného od 1. 10. 2016. Součástí procesu certifikace je i vhodná optimalizace požadavků klientů, podpora zdravého vnitřního prostředí budov, což zajišťuje skutečnou udržitelnost budovy. 

 

Kontaktní osoby

Ing. Daniel Koryčan

Mobil:
+420 734 432 149
Pozice:
vedoucí posuzovatel AO, OS, COV, AC zkušební technik
Specializace:
oddělení tepelné techniky
Pobočka:
České Budějovice