Modifikace zkušebního postupu hygrotermální zkoušky ETICS k ověření funkce vyztužení cementové stěrky na rozích otvorů skleněnou mřížkou

Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. při zpracování verze 01 k EAD 040016 na skleněné mřížky pro vyztužení cementových a na cementu založených omítek modifikoval za účelem ověření účinnosti nových trojosých skleněných výztužných mřížek pro ETICS zkušební postup hygrotermální zkoušky podle ČSN EN 16383 tak, aby jím bylo možné ověřit náležitou funkci nového typu mřížky při vyztužování cementové stěrky na rozích okenních a jiných otvorů bez nutnosti vkládání přídavných šikmých pásků.
 

Modifikace zkušebního postupu spočívá ve významném zvětšení rozměrů otvoru ve zkušební stěně na výšku 1,0 metru a šířku 1,6 metru a předepsání přesné polohy pásů výztužné skleněné mřížky vůči ostěním otvoru. Uvedené rozměry otvoru byly odvozeny z fyzikálních zásad tak, aby teplotní dilatace při zmrazovacích cyklech hygrotermálního testu vyvolala na délce otvoru v použité cementové stěrce taková napětí, která jistě překročí její tahovou pevnost.

Při ověřovací zkoušce provedené v laboratoři TZÚS Praha s.p., pobočce Brno, se pak prokázalo, že navržené rozměry skutečně vedou ve vyztužené cementové stěrce k vytvoření charakteristických šikmých trhlin, vycházejících z rohů otvoru pod úhlem cca 45°. 

Modifikovaný zkušební postup je rovněž doplněný o metodiku ověření hloubky trhliny, zda tato prostupuje celou tloušťkou vyztužené základní vrstvy, nebo ne. Postup vychází z předpokladu, že působením kapilárních sil dojde k penetraci kontrastního roztoku do vytvořených trhlin a v případě, že tyto prostupují celou tloušťkou základní vrstvy, i na zadní povrch stěrky, případně do vrstvy tepelné izolace pod ní.

Vodný roztok kontrastního barviva se po ukončení hygrotermálních cyklů a předepsaném kondicionování stěny nanese na povrch stěrky rozprášením a nechá se působit do vyschnutí. Poté se v rozích otvoru vyříznou sondy, z povrchu tepelněizolačního výrobku se strhne stěrka vyztužená vloženou mřížkou a vizuálně se zjistí přítomnost kontrastního barviva na zadní straně stěrky. 

Zkoušky modifikovaným postupem, provedené v laboratoři TZÚS Praha s.p., pobočky Brno, pak poněkud nečekaně prokázaly, že ani dosud používané přídavné vyztužení rohů dvouosých mřížek diagonálními pásky stejného typu zcela nezabrání tvorbě trhlin, prostupujících celou tloušťkou vyztužené základní vrstvy. Trhliny jsou ale nevýznamné, takže funkci ETICS neovlivní.
Nově vyvinutá trojosá mřížka pro vyztužení ETICS pak podle očekávání vykázala při instalaci bez přídavného šikmého proužku výsledky prakticky shodné se stávajícím způsobem vyztužení dvouosou mřížkou se stejným přídavným proužkem. 

Kontrolně provedený roh s dvouosou mřížkou bez přídavného vyztužení pak podle předpokladu ukázal velmi hrubé porušení stěrky, které zejména v případě tepelněizolačního výrobku na bázi MW musí v krátké době nezbytně vést k závažným poruchám ETICS.

Modifikovaný EAD 040016-01-0404 Skleněné mřížky pro vyztužení cementových a na cementu založených omítek (tj. verze 01) je v současné době ve schvalovacím řízení, jeho publikace v OJEU se očekává na přelomu jara a léta.

 

       
Obr. 1 Zkušební stěna s velkým otvorem po ukončeném hygrotermálním cyklování podle ČSN EN 16383