Metodika pro zabezpečení jednotného postupu při posuzování akustických vlastností na zařízeních pro snižování hluku ze silniční dopravy podle ČSN EN 14388:2006

TZÚS Praha, s.p., v rámci úkolu č. 21/1.3/TZUS Programu rozvoje zkušebnictví, dokončil velmi potřebnou metodiku pro zabezpečení jednotného postupu při posuzování akustických vlastností na zařízeních pro snižování hluku ze silniční dopravy.
Objednatelem metodiky je Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační složka státu.
 
Od roku 2005 bylo na evropské úrovni vypracováno mnoho relevantních revizí normy EN 14388, stejně jako jejích podpůrných norem (EN 1793-1, EN 1793-2 atd.): všechny tyto revize již publikované a platné, způsobily, že harmonizovaná norma EN 14388:2005 je nyní zcela zastaralá a její použití je v kombinaci se zastaralými zkušebními metodami dokonce nebezpečné. Přesto EN 14388:2005 zůstává v Úředním věstníku Evropské unie jako jediná harmonizovaná norma pro uvádění zařízení pro snižování hluku na jednotný trh. Harmonizovaná norma je zastaralá a odkazuje se na zastaralé normy; tato situace vede k nejasnostem ohledně toho, jaké jsou správné a relevantní metody charakterizace zařízení pro snižování hluku ze silničního provozu. Současný proces citace nové harmonizované normy v Úředním věstníku Evropské unie je takový, že citace lze dosáhnout nejdříve za několik let od vydání revidované výrobkové normy, což znamená zakonzervování rizikového stavu na několik dalších let. 
 
Zpracovaná Metodika sjednocuje na národní úrovni postupy pod harmonizovanou normou EN 14388:2005, neboť se ukazuje, že akustické normy v oblasti EN 14388:2005 jsou značně nekonzistentní a odporující současnému vědeckému stavu poznání.

V oblasti stavební akustiky je neudržitelné a nesmyslné zkoušet a hodnotit moderní výrobky – protihlukové clony uváděné na jednotný trh podle překonaných verzí zkušebních norem, které byly v průběhu času opakovaně zásadním způsobem revidovány.

Současně stále oblíbené informativní kategorie jednočíselného hodnocení ztratily zcela legitimitu, neboť se v nových verzích norem EN 1793-1 a EN 1793-2 použití informativních kategorií A i B kategoricky zakazuje.

Vypracované soudně znalecké posudky potvrzují jednoznačné závěry, že většina hodnot DLR a DL naměřených a kategorizovaných v minulosti odpovídá z hlediska své spolehlivosti nejméně dvěma zrušeným kategoriím a některé výsledky jdou dokonce na základě současného stavu poznání napříč třemi kategoriemi.

Všechny existující problémy Metodika shrnuje a definuje jednotný postup. 
 
 
 
 
 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb