Měření zvukové pohltivosti laboratorní metodou dle ČSN EN 1793-1

Místo zkoušky:          Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Pobočka Teplice
Tolstého 477, 415 03  Řetenice

Uspořádání zkoušky:

zkušební vzorek musí být sestaven ve zkušební místnosti stejným způsobem jako reálné zařízení, se stejnými spoji a těsněními mezi jednotlivými skladebními prvky
na vzorku musí být veškeré odrazivé části, použité u reálného zařízení na straně přivrácené k pozemní komunikaci (sloupky, konzoly a jiné části)
strana, která je přivrácená k pozemní komunikaci, musí být obrácena dovnitř zkušební místnosti.

Doprava vzorku na místo zkoušky a instalace:

pracovníci objednatele, smluvně lze zajistit využití techniků TZÚS Praha, s.p.

Demontáž, odvoz vzorku z místa zkoušky a likvidace vzorku:

pracovníci objednatele, smluvně lze zajistit využití techniků TZÚS Praha, s.p.

Akreditovaná metoda:

ČSN EN 1793-1 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti

Místní podmínky laboratoře:

zcela bez omezení, je možný vjezd nákladního automobilu přímo před vrata laboratoře

Velikost vzorku:          10 až 12 m2 k instalaci na podlaze, viz obrázek č.1

Objem komory:           205 m3

Cena zkoušky:             12 500 Kč bez DPH včetně protokolu

Předmět zkoušky:        Protihluková stěna posuzovaná oznámeným subjektem z hlediska

akustických vlastností podle harmonizované normy ČSN EN 14388

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Specifikace