Akreditace nových metod pro měření akustické účinnosti mikrokanceláří a nábytkových sestav

TZÚS Praha, s.p., pobočka Teplice úspěšně akreditoval metodu pro měření snížení hladiny řeči u mikrokanceláří podle normy ISO 23351-1:2020 Acoustics — Measurement of speech level reduction of furniture ensembles and enclosures — Part 1: Laboratory method. Norma zatím nebyla převzata do soustavy ČSN. Norma popisuje laboratorní metodu k porovnání různých typů nábytkových konfigurací a boxů s ohledem na jejich schopnost snižovat hladinu řeči uživatele hovořícího uvnitř produktu, viz obr. 1. Podle této normy se hladina akustického výkonu měří ve dvou konfiguracích: bez vzorku a se vzorkem. Snížení hladiny řeči je rozdílem hladin akustického výkonu měřených ve dvou konfiguracích v oktávových frekvenčních pásmech od 125 Hz do 8 000 Hz. Snížení hladiny řeči je jednočíselná veličina, která vyjadřuje odpovídající snížení hladiny akustického výkonu váženého filtrem A (lidské ucho) v celém frekvenčním rozsahu od 125 Hz do 8 000 Hz. Normová metoda je použitelná pro uzavřené boxy i otevřené nábytkové sestavy, které slouží pro jednoho či více uživatelů. 
 
Pro praxi jsou mikrokanceláře a nábytkové sestavy z akustického hlediska klasifikovány podobně jako energetická účinnost ledniček a podobných spotřebičů. Norma ISO 23351-1:2020 zavádí třídy A+ až D, což umožňuje spotřebiteli snazší orientaci při výběru správného výrobku, neboť revidovaná ČSN 73 0532:2020 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky, správně uvádí, že běžné požadavky na zvukovou izolaci kanceláří neplatí pro velkoprostorové kanceláře (open-office), kde je ochrana před hlukem řešena jiným způsobem. ISO 23351-1:2020 je tedy ideálním nástrojem pro zajištění ochrany před hlukem a srozumitelnost i v českých open-office.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Třída

A+

A

B

C

D

bez třídy

DS,A [dB]

>33

>30

>25

>20

>15

≤ 15 

Obr. 1 Různé typy vzorků pro měření podle ISO 23351-1:2020

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb