K novele zákona o registru smluv

55. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projednala ve 3. čtení návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Jako státní podnik založený podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, z něhož vyplývá, že provozujeme podnikatelskou činnost svým jménem a na vlastní odpovědnost, velmi oceňujeme snahu o nápravu negativních dopadů zákona o registru smluv na náš podnik a poslanci schválené vynětí státních podniků z působnosti zákona o registru smluv.

Pohybujeme se v konkurenčním prostředí a dosavadní právní úprava nás zásadním způsobem neodůvodněně diskriminuje v hospodářské soutěži s našimi konkurenty, na které se povinnost zveřejňovat smlouvy nevztahuje. Což je v rozporu s principy hospodářské soutěže.

Dosavadní právní úprava je v našem případě státního podniku, který vykonává zkušební, inspekční a certifikační činnosti, také v rozporu s jinými zvláštními právními předpisy ČR, včetně přímo platných předpisů EU. Zveřejňování smluv, které uzavíráme se soukromými subjekty, by pro nás mělo fatální důsledky.

Pro úplnost poznamenáváme, že novela nesnižuje u těchto státních podniků míru kontroly jejich hospodaření státem, ta je upravena zákonem o státním podniku, a podstatná je také skutečnost, že nejsme složkou státu a nejsme napojeni na státní ani veřejné rozpočty. Podle našeho názoru se tak vynětím státních podniků založených podle výše uvedeného zákona na původním účelu zákona o registru smluv nic nemění.

Aktuálně: Poslanecká sněmovna PČR by na své schůzi začínající 6.6.2017 měla projednat "kompromisní" návrh novely tohoto zákona.

Kontaktní osoby

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

Mobil:
+420 720 312 664
Telefon:
+420 286 019 418
Pozice:
ředitel
Specializace:
management, zkušebnictví, inspekce, certifikace, standardizace
Pobočka:
Úsek ředitele podniku