Informace pro držitele přílohy SJ-PK k certifikátu QMS

Dne 20.12.2019 vyšel metodický pokyn SJ-PK (verze 2019) ve Věstníku dopravy č. 14/2019. Tímto tento metodický pokyn nabyl účinnosti.

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu TZÚS Praha, s.p. (CO č. 3001), jakožto certifikační orgán akceptovaný Ministerstvem dopravy, vydává od tohoto data nové přílohy SJ-PK podle metodického pokynu SJ-PK (verze 2013) pouze po dobu 15 měsíců a s termínem platnosti vydaných dokumentů do 20.03.2021. Pokud držitel přílohy SJ-PK  absolvuje do tohoto data přeposouzení ze strany CO č. 3001 na požadavky MP SJ-PK (verze 2019), bude mu platnost přílohy SJ-PK prodloužena na standardní dobu.

V případě přílohy SJ-PK vydané certifikačním orgánem pro certifikaci systémů managementu TZÚS Praha, s.p., návazně na certifikát vydaný jiným akreditovaným certifikačním orgánem, která má platnost 1 rok, je umožněno akreditované vydání této přílohy na základě kladného výsledku spojeného auditu s CO, který vydal certifikát systému managementu kvality (QMS) podle ISO 9001. Spojený audit v praxi znamená, že audit QMS + SJ-PK je prováděn oběma certifikačními orgány společně.

Rovněž do termínu 20.03.2021 musí být na metodický pokyn SJ-PK (verze 2019) přeposouzeny všechny organizace, které jsou držiteli příloh SJ-PK vydaných podle metodického pokynu SJ-PK (verze 2013).

Certifikační orgán č. 3001 obdržel ke dni 13.03.2020 Osvědčení o akreditaci č. 166/2020, které zahrnuje MP SJ-PK (verze 2019) a dne 18.03.2020 podal žádost na Ministerstvo dopravy ČR o zařazení našeho certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu mezi akreditované certifikační orgány akceptované MD k certifikaci systémů managementu kvality dodavatelů (zhotovitelů) a k certifikaci procesů a působení v SJ-PK.

Přílohy SJ-PK podle MP SJ-PK (verze 2019) může CO č. 3001 vydávat až po zařazení do seznamu CO akceptovaných Ministerstvem dopravy.

Pokud CO č. 3001 nebude do 20.03.2020 zapsán na seznam MD akceptovaných CO, budou po tomto datu při auditech SJ-PK posuzovány požadavky obou Metodických pokynů SJ-PK, tj. MP SJ-PK (verze 2013) a MP SJ-PK (verze 2019). Příloha SJ-PK podle MP SJ-PK (verze 2019) bude na základě kladného výsledku auditu vydána až následně po zapsání na seznam MD.
 

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, ředitelka Úseku marketingu, vedoucí certifikačního orgánu 3001, 3140, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu
Specializace:
certifikace systémů managementu, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077, marketing
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení, Úsek marketingu