Informace pro držitele certifikátů EnMS

 K datu 01.03.2019 byla vydána norma ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití, s účinností od 01.04.2019.
Tato norma k 01.04.2019 zrušila a nahradila předchozí vydání normy ČSN EN ISO 50001:2012.

Přechodné období pro zavedení požadavků normy ČSN EN ISO 50001:2019 je pro certifikované organizace stanoveno do 21.08.2021.
Po tomto datu již certifikáty vydané podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 pozbudou platnosti.

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu bude v souladu s požadavky rezoluce IAF provádět audity podle ČSN EN ISO 50001:2012 pouze do 21. února 2020.

Po tomto datu budou všechny audity probíhat podle nové normy ČSN EN ISO 50001:2019.

Přechod na novou normu lze provést v rámci recertifikace, pravidelného dozorového auditu, případně mimořádného auditu.
Výstupem dozorového auditu bude změna certifikátu s uvedením shody systému managementu hospodaření s energií s novou normou.
Konec platnosti tohoto certifikátu bude shodný s datem platnosti původního certifikátu.