Informace pro držitele certifikátů EnMS

 K datu 01.03.2019 byla vydána norma ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití, s účinností od 01.04.2019.
Tato norma k 01.04.2019 zrušila a nahradila předchozí vydání normy ČSN EN ISO 50001:2012.

Přechodné období pro zavedení požadavků normy ČSN EN ISO 50001:2019 je pro certifikované organizace stanoveno do 21.08.2021.
Po tomto datu již certifikáty vydané podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 pozbudou platnosti.

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu (CO č. 3001) prováděl v souladu s požadavky rezoluce IAF audity podle ČSN EN ISO 50001:2012 pouze do 21. února 2020.

Po tomto datu již probíhají všechny audity podle nové normy ČSN EN ISO 50001:2019.

CO č. 3001 obdržel Osvědčení o akreditaci č. 166/2020, které jej opravňuje provádět certifikace podle nové normy dne 13.03.2020.

Přechod na novou normu lze provést v rámci recertifikace, pravidelného dozorového auditu, případně mimořádného auditu.

Výstupem dozorového auditu bude změna certifikátu s uvedením shody systému managementu hospodaření s energií s novou normou. Konec platnosti tohoto certifikátu bude shodný s datem platnosti původního certifikátu.
 

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, ředitelka Úseku marketingu, vedoucí certifikačního orgánu 3001, 3140, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu
Specializace:
certifikace systémů managementu, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077, marketing
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení, Úsek marketingu