Dodatek k memorandu mezi ÚNMZ a EUROLAB-CZ

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je prostřednictvím členství v Asociaci akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) aktivním členem profesního zájmové sdružení právnických osob EUROLAB-CZ, které je již od roku 2005 řádným členem EUROLAB aisbl na úrovni EU.

EUROLAB-CZ tímto členstvím účinně přispívá k úspěšnému vstupu českých výrobků na vnitřní trh EU a zajišťuje vysokou způsobilost a důvěryhodnost českých zkušeben a laboratoří.


Dne 30.12.2021 byl uzavřen dodatek č. 2 k Memorandu o spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a EUROLAB-CZ, kterým byla prodloužena platnost memoranda do 31.12.2024.

Za ÚNMZ dodatek svým podpisem stvrdil předseda ÚNMZ pan Mgr. Viktor Pokorný, za EUROLAB-CZ prezident EUROLAB-CZ pan Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz.

Dodatek zde.


Memorandum o spolupráci, které bylo uzavřeno již 29.10.2015, upravuje vzájemnou spolupráci v oblasti záměrů a postupů mezi ÚNMZ a EUROLAB-CZ, a to zejména v těchto záležitostech:

  • Představitelé UNMZ a EUROLAB-CZ se budou pravidelně scházet a přitom se budou vzájemně informovat o činnostech vztahujících se ke společným zájmům, navzájem se budou zvát a zúčastňovat pořádaných akcí (porad, školení, seminářů) jako pozorovatelé.
  • EUROLAB-CZ se bude ucházet o účast na řešení úkolů Plánu standardizace.
  • ÚNMZ umožní zástupcům EUROLAB-CZ účast ve svých pracovních a poradních orgánech. Tito zástupci zde budou prezentovat názory členů EUROLAB-CZ.
  • ÚNMZ a EUROLAB-CZ si budou vzájemně vyměňovat odborné a informační materiály z oblasti národní i mezinárodní, zejména ve vazbě na EU a zajišťovat jejich interní distribuci.
  • UNMZ a EUROLAB-CZ budou konzultovat své názory a stanoviska vůči třetím stranám v oblastech, které zajímají obě strany.
  • ÚNMZ a EUROLAB-CZ budou konzultovat svá zastoupení v evropských organizacích a jejich orgánech působících ve společných oblastech jejich zájmů.

Podrobněji viz Memorandum o spolupráci zde.

 

Kontaktní osoby

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

Mobil:
+420 720 312 664
Telefon:
+420 286 019 418
Pozice:
ředitel
Specializace:
management, zkušebnictví, inspekce, certifikace, standardizace
Pobočka:
Úsek ředitele podniku