Dlažební prvky pro hmatově rozlišitelné dlažby

Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. na žádost Sjednocené organizace nevidomýcha slabozrakých ČR z.s. (dále SONS z.s.) a v koordinaci s ní upravil v nedávné době technické návody pro dlažební prvky, určené pro hmatově rozlišitelné dlažby.

Úpravy vycházejí zejména ze skutečnosti, že pro správné hmatové rozlišení reliéfních vodicích linií, případně varovných pásů, jsou zásadní zejména vlastnosti hladkých lemujících pásů vedle nich. Široké spáry v lemujících pásech mohou být hmatově vnímány a nesprávně pochopeny jako signál překážky v pohybu. 
Proto byl stanoven požadavek na maximální vzdálenost mezi hranami hladkých dlažebních prvků lemujícího pásu v líci pocházené plochy na nejvýše 8 mm (viz obr. 1). Tato šířka podle zkušeností funkčně vyhovuje a konstrukčně se jeví jako dostatečná jak pro vytvoření vlastní spáry mezi dlažebními prvky, tak pro řešení technologicky nutných náběhů na jejich hranách. Cílem úpravy je docílit co nejhladšího povrchu lemujícího pásu a současně zamezit vzniku falešných vodicích linií případným vyštípnutím materiálu na hranách prvků. 
Pro správnou funkci reliéfních, hmatově rozlišitelných vodicích linií a varovných pásů je pak zcela nezbytné, aby jejich hrana na přechodu s hladkým lemujícím pásem byla rovná, bez falešných výstupků do stran. Z uvedeného důvodu proto na žádost SONS z.s. jsou pro uvedení nových výrobků na trh podle NV 163/2002 Sb. nadále přípustné pouze reliéfní dlažební prvky obdélníkového nebo čtvercového tvaru, zpravidla rozměrů podle příslušných TN. 
Prvky tvaru H, , šestiúhelníky, osmiúhelníky apod. mohou být uváděny na trh podle dřívějšího posouzení vhodnosti ze strany SONS z.s. pouze na základě již vydaných STO a po dobu životnosti stávajících forem, nejdéle ale do 31.12.2026. Nové výrobky takovýchto tvarů již ze strany SONS z.s. nebudou posouzeny jako funkčně vhodné k použití, a proto jim autorizované osoby nebudou moci vystavit potřebné posouzení shody.
Zjednodušením postupu posuzování shody bude skutečnost, že při posouzení nových výrobků s hmatově rozlišitelným povrchem reliéfním i hladkým nebude v případě, že povrch pocházené plochy a řešení spáry budou tvarově a rozměrově shodné s požadavky specifikovanými v TN 12.03.04, 12.03.05 a 12.03.06, již nutné zvlášť žádat o funkční posouzení ze strany SONS z.s. K posouzení shody postačí pouze ověření rozměrů zkouškami, provedenými autorizovanou osobou. Dlažební prvky s jiným řešením hmatově rozlišitelného povrchu, případně spáry, budou nadále podléhat funkčnímu posouzení ze strany SONS z.s.
Soubor technických návodů skupiny 12.03 pro hmatově rozlišitelné prvkybude v průběhu roku 2024 doplněn o návod pro velkoplošné betonové prefabrikáty s hmatově rozlišitelnou částí povrchu. Tento TN bude respektovat požadavky již zapracované do stávajících TN, ale s některými drobnými odlišnostmi, umožňujícími například malé rozměrové odchylky ve vzdálenosti rýh příčně dělicích hladký lemující pás. 
Hmatová rozlišitelnost povrchů na pozemních komunikacích je vlastností, u níž vidícím osobám chybí vhodná zkušenost k jejímu správnému posouzení. Popsané úpravy TN respektují přímé zkušenosti těch, kteří ve veřejném prostoru nemají jinou možnost orientace, než je konec bílé hole. Úpravy mají za cíl pomoci takovým osobám k lepší orientaci a snadnějšímu pohybu.

Obr. 1 Princip řešení spáry mezi dlažebními prvky pro hmatově rozlišitelné dlažby

 

Informace o zkouškách a posouzeních:

Kontaktní osoby

Ing. Hana Nohelová, Ph.D.

Telefon:
+420 543 420 832
Fax:
+420 604 821 496
Pozice:
vedoucí posuzovatel
Specializace:
betonové výrobky, teracové výrobky, malty, sanační materiály, přísady do malt, lepidla, potěry, izolační materiály, diagnostika staveb
Pobočka:
Brno

Mgr. Pavla Babková

Mobil:
+420 734 432 127
Telefon:
+420 382 337 338
Pozice:
vedoucí posuzovatel zkušební technik - specialista
Specializace:
keramické obkladové prvky, keramické kachle, lepidla pro obklady; vápenopískové výrobky; stavební kámen, desky; umělý kámen; výrobky pro stokové sítě a kanalizační přípojky - kanalizační kameninové trouby a tvarovky; výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zkoušení a posuzování kluznosti všech typů podlahovin; sprchové zástěny
Pobočka:
Plzeň