Certifikace v polském národním systému posuzování shody stavebních výrobků

V Polsku byl v roce 2015 pod číslem 1165/2015 novelizován zákon o stavebních výrobcích z roku 2004, na který byly návazně v roce 2016 vydány právní předpisy vymezující posuzování shody stavebních výrobků v podmínkách Polské republiky. Jedná se zejména o zákon O systémech posuzování shody stavebních výrobků a dozoru nad trhem publikovaným pod č. 542/2016.

Tyto předpisy stanovují i podmínky pro posuzování shody neharmonizovaných stavebních výrobků, tedy výrobků posuzovaných v polském národním systému.

TZÚS Praha, s.p., poskytuje své služby v oblasti harmonizovaných produktů (tj. tam, kde jsou k dispozici harmonizované technické specifikace) i mnoha klientům na polském trhu. Pro možnost poskytovat komplexní služby těmto klientům (zejména v oblasti betonových prefabrikátů) bylo vedením TZÚS ve II. pololetí 2017 rozhodnuto zahájit proces přípravy akreditace TZÚS Praha, s.p. v národním systému Polské republiky v souladu s platnými předpisy. Na základě jednání s Polským akreditačním centrem – PCA Varšava byly postupně připraveny a zavedeny procedury zahrnující:

  • respektování polských právních předpisů v dané oblasti
  • plnění všech ustanovení normy ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby
  • plnění doplňkových dokumentů PCA (zejména DA-05, DA-06, DACW-01 a PCA DAC-24)
  • stanovení interních postupů a požadavků na kvalifikaci auditorů.

Na základě podané žádosti o akreditaci proběhl v 05/2018 audit PCA Varšava v TZÚS Praha a po upřesnění některých doplňkových požadavků byl dne 18. 08. 2018 PCA vydán Certifikát o akreditaci TZÚS Praha pro certifikaci výrobků. TZÚS Praha, s.p., zde má pro polský národní systém přiděleno číslo AC 207. Rozsah akreditace je zatím zaměřen (dle Rozhodnutí Ministra infrastruktury a stavebnictví – č- 1966/2016) na položku č. 26:

  • Beton dle PN-EN 206+A1:2016 (systém 2+).

Tato položka je v PL nově určena k povinnému posouzení shody v systému 2+ s nejpozdějším termínem zavedení do konce I. pololetí 2019 a působí tak našim klientům největší potíže s jejím zajištěním.

Udělená akreditace však vytváří předpoklad pro postupné zařazení dalších potřebných položek.

Žádosti o provedení certifikace se podávají na COV v Praze, Prosecká 811/76a a po přezkoumání jsou předány na realizační pobočky 0300 Plzeň a 070 Ostrava, kde jsou kvalifikovaní pracovníci připraveni poskytnout klientům tyto služby.