BIM - metoda pro komplexní modelování staveb

BIM (Building Information Modeling) představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu.

V rámci tohoto procesu tak dochází k propojení přípravy, provádění a provozování stavby (včetně event. likvidace) do jednoho komplexního systému (digitálního informačního modelu stavby = "BIM model"), který umožňuje posuzování, efektivní správu a využívání dat od fáze projektové přípravy až přes celý životní cyklus stavby. Takový přístup umožní zejména zvýšení kvality a přípravy realizace staveb včetně hmotných, časových i finančních úspor při výstavbě. Ve fázi užívání stavby dále umožní ekonomičtější a efektivnější péči o stavby, jejich snadnější údržbu včetně plánování a tím i úsporu nákladů ve fázi správy budovy. Takto složitý a komplexní přístup umožňuje až současný vývoj digitálních technologií, včetně podpory hardwarových zdrojů.

Význam tohoto směru technologického rozvoje vedl také vládu ČR dne 2.11.2016 k přijetí usnesení č. 958, kterým se jmenuje Ministerstvo průmyslu a obchodu gestorem pro zavádění metody BIM do praxe v ČR a současně se mu ukládá zpracovat Koncepci zavádění metody BIM v České republice a  do 31. července 2017 ji předložit ke schválení vládě ČR.

K posílení významu zavádění metody BIM také pomocí rychlejší implementace mezinárodních norem z oblasti BIM, ustavil v prosinci 2016 ÚNMZ speciální technickou normalizační komisi pro BIM. Práce této komise se zúčastňují také pracovníci TZÚS Praha, s.p. V první fázi se činnost komise zaměřuje zejména na vytvoření jednoznačné národní terminologie v této oblasti pomocí projednaného překladu dvou mezinárodních norem: ISO 12006-2 Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: Rámec pro klasifikaci a ISO 16757-1 Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov – Část 1: Pojmy, architektura a model.

Zástupce TZÚS Praha, s.p., se též účastní činnosti koordinační komise pro tvorbu Knihovny BIM pro ČR.

Kontaktní osoby

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 327
Pozice:
ředitel pobočky Plzeň
Specializace:
studie LCA, environmentální prohlášení o produktu (EPD)
Pobočka:
Plzeň