Nove wydanie dokumentu 0000A130_3 Program certyfikacji

Informujemy, że zostało opublikowane 9. wydanie dokumentu: 0000A130_3 Program certyfikacji, który obowiązuje przy certyfikacji prowadzonej przez naszą jednostkę (AC 207) w ramach polskiego, krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych według Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z późn. zm.). 
Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 8. dokumentu 0000A130_3 z dnia 01.02.2022 r. i wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 r. Istotne zmiany zostały oznaczone w dokumencie kolorem czerwonym.
Aktualizowano również dokument: 0000A130_4_Wniosek, jego nowe wydanie 4. zastępuje wydanie 3. z dnia 01.09.2020 r. i wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 r.

W aktualneych wersjach dokumentów wprowadzone zmiany miały charakter formalny.

Więcej na temat certyfikacji w ramach polskiego, krajowego systemu można znaleźć tutaj.