Aktuality

Nově akreditovaný zkušební postup... Zkouška hydraulické účinnosti septiků dle ČSN EN 12566-1

V laboratoři Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., pobočky  České Budějovice , byla nově zavedena a akreditována zkouška hydraulické účinnosti septiků, podle ČSN EN 12566-1 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel Část 1: Prefabrikované septiky Tato část normy stanovuje požadavky na prefabrikované septiky včetně příslušného vybavení, používané k částečnému čištění splaškových odpadních vod do 50 EO.   Hydraulická účinnost Hydraulická účinnost septiku je stanovena stupněm zachycení usaditelných...

Členství v organizacích... Novinky

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací Dne 28. 4. 2017 proběhlo 18. Valné shromáždění Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO), které se, mimo program vyplývající ze Stanov AAAO, zabývalo též problematikou procesů akreditace ČIA, o.p.s., ve vazbě na autorizaci a oznamování/notifikaci ÚNMZ. Byly přijaty závěry, které budou uplatněny na setkání ÚNMZ s řediteli autorizovaných a oznámených/notifikovaných osob dne 10. 5. 2017. Valnému shromáždění předsedal viceprezident AAAO, ředitel TZÚS Praha, s.p. Blíže viz web...

10. konference České komory lehkých obvodových plášťů

Dne 30. března 2017 se v Clarion congress Praha uskutečnil 10. ročník národní konferenci ČKLOP. Letošní konference byla zaměřena na lehké obvodové pláště, okna a dveře - zdraví obyvatel a udržitelné stavebnictví. Úvodní slovo přednesli a účastníky přivítali náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiří Koliba a předseda představenstva ČKLOP Ing. Leopold Bareš. Následovaly odborné příspěvky zaměřené na problematiku větrání a ekologické aspekty. Ing. Alexander Trinner, ředitel plzeňské pobočky TZÚS Praha, s.p., vystoupil s přednáškou...

Nově akreditovaný zkušební postup... Odpor proti proudění vzduchu

Technický a zkušební ústav stavební rozšířil akreditaci jednotné zkušební laboratoře o měření odporu proti proudění vzduchu (AFR) podle ČSN EN 29053:1994 Akustika. Materiály pro použití v akustice - Stanovení odporu proti proudění vzduchu. Odpor proti proudění porézních materiálů je nepřímým vyjádřením některých vlastností jejich struktury. Lze jej využít pro stanovení vztahů mezi strukturou těchto materiálů a některými z jejich vlastností (pohlcování a útlumu zvuku). Měření je prováděno metodou stejnosměrného proudění vzduchu zkušebním...

Nově akreditovaný zkušební postup... Měření doby dozvuku učeben, přednáškových sálů a tělocvičen

Technický a zkušební ústav stavební rozšířil akreditaci jednotné zkušební laboratoře o měření doby dozvuku místností staveb podle ČSN EN ISO 3382-2:2009     Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky -  Část 2:  Doba dozvuku v běžných prostorech. Podle vyhlášky č. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých musí být v prostorech pro výuku dodrženy normové požadavky na dobu dozvuku (podrobněji viz § 4b vyhlášky). Bez potřebných akustických...

Nově akreditovaný zkušební postup... Technické měření sanitárního hluku

Technický a zkušební ústav stavební rozšířil akreditaci jednotné zkušební laboratoře o technická měření sanitárního hluku v budovách podle ČSN EN ISO 16032:2005 Akustika – Měření hladiny akustického tlaku technických zařízení v budovách – Technická metoda. V případě sanitárního hluku v budovách pro bydlení (splachování WC, napouštění vany, sprchová – obecně hluk vznikající z provozu zařizovacích předmětů u sousedů) nejde o primární posuzování vlivu na veřejné zdraví, kdy se musí zvažovat i dlouhodobá expozice...

Vyjádření k článku v Hospodářských novinách

Dne 22.02.2017 vyšel v příloze Reality Hospodářských novin a následně na serveru ihned.cz článek NOVÝ TREND: DOMY OBALENÉ SILNOU VRSTVOU IZOLACE I ZELENÍ , ve kterém byla zavádějícím způsobem uvedena informace ohledně námi nabízené služby certifikace  SBToolCZ . Návazně bylo z naší strany reagováno dopisem paní redaktorce Marečkové , kde uvádíme informaci na pravou míru.  

K novele zákona o registru smluv

55. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projednala ve 3. čtení návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Jako státní podnik založený podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, z něhož vyplývá, že provozujeme podnikatelskou činnost svým jménem a na vlastní odpovědnost, velmi oceňujeme snahu o nápravu negativních dopadů zákona o registru smluv na náš podnik...