Aktuality

Nově akreditovaný zkušební postup... Měření doby dozvuku učeben, přednáškových sálů a tělocvičen

Technický a zkušební ústav stavební rozšířil akreditaci jednotné zkušební laboratoře o měření doby dozvuku místností staveb podle ČSN EN ISO 3382-2:2009     Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky -  Část 2:  Doba dozvuku v běžných prostorech. Podle vyhlášky č. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých musí být v prostorech pro výuku dodrženy normové požadavky na dobu dozvuku (podrobněji viz § 4b vyhlášky). Bez potřebných akustických...

Nově akreditovaný zkušební postup... Technické měření sanitárního hluku

Technický a zkušební ústav stavební rozšířil akreditaci jednotné zkušební laboratoře o technická měření sanitárního hluku v budovách podle ČSN EN ISO 16032:2005 Akustika – Měření hladiny akustického tlaku technických zařízení v budovách – Technická metoda. V případě sanitárního hluku v budovách pro bydlení (splachování WC, napouštění vany, sprchová – obecně hluk vznikající z provozu zařizovacích předmětů u sousedů) nejde o primární posuzování vlivu na veřejné zdraví, kdy se musí zvažovat i dlouhodobá expozice...

Vyjádření k článku v Hospodářských novinách

Dne 22.02.2017 vyšel v příloze Reality Hospodářských novin a následně na serveru ihned.cz článek NOVÝ TREND: DOMY OBALENÉ SILNOU VRSTVOU IZOLACE I ZELENÍ , ve kterém byla zavádějícím způsobem uvedena informace ohledně námi nabízené služby certifikace  SBToolCZ . Návazně bylo z naší strany reagováno dopisem paní redaktorce Marečkové , kde uvádíme informaci na pravou míru.  

K novele zákona o registru smluv

55. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projednala ve 3. čtení návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Jako státní podnik založený podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, z něhož vyplývá, že provozujeme podnikatelskou činnost svým jménem a na vlastní odpovědnost, velmi oceňujeme snahu o nápravu negativních dopadů zákona o registru smluv na náš podnik...

Líbí se nám... Příručka Veřejné zakázky 2016

Hospodářská komora ČR vydala příručku, která Vám přehledně a srozumitelně představí nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Veřejné zakázky 2016 Příručka je ke stažení na stránkách Hospodářské komory ČR zde .

Mozaika v zasedací místnosti pobočky Teplice

Jde o dílo z roku 1977, jež je provedeno z prefabrikovaných skleněných kostek. Signatura autora je vpravo dole. Mozaika s názvem „Zkoušení a certifikace“ ve své kompozici kombinuje organické prvky - středový oranžový motiv a nad ním slunce a geometrické tvary - rastr obdélných barevných ploch a ocelové nosníky profilu „I“. Středový prvek kompozice je plochou klenbou v půdorysu. Mozaika v zásadě odkazuje na tradiční zaměření našeho podniku, jež spočívá ve zkoušení stavebních materiálů, konstrukcí a certifikaci. Celkově se jedná o kvalitní...

Podílíme se na projektech... Akustický katalog

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., dokončil zpracování otevřeného on-line katalogu laboratorně ověřených akustických vlastností stavebních konstrukcí a materiálů. Katalog byl řešen v rámci plánu standardizace – Programu rozvoje zkušebnictví ÚNMZ – číslo úkolu 16/5.11/204. Nedostatečné znalosti základního požadavku ochrana proti hluku v projekční a realizační praxi ČR a potřeba zdokonalování činnosti autorizovaných osob, poskytnutí jejich výstupů o špičkových akustických produktech se souhlasem výrobců na jednom místě online,...

Z naší historie... Video ke 20. výročí založení podniku z roku 1973

Níže můžete zhlédnout unikátní krátký film o našem podniku z roku 1973 v celkové délce cca 19 minut. Film na 16 mm pásce o délce 426 metrů ležel desítky let v našem archívu, odtud byl zachráněn a digitalizován.