01. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb

Podskupina§Soubor
Cement (pro zvláštní použití a pro zdění)
Cementy zvláštní§501_01_01.pdf
Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - položka přešla pod CPR§5Archiv TZÚS
Betonářská a předpínací výztuž
a) Výrobky z betonářské výztuže - tyče, válcované dráty, svitky, svařované sítě, příhradové nosníky, profilované pásy  a jejich stykování.
b) Výrobky z předpínací výztuže - dráty (popuštěné za studena tažené dráty, hladké dráty, profilované dráty) lana (více-drátová lana, více-drátová soudržná lana, profilovaná lana s vysokou soudržností) tyče (za tepla válcované a tvarované tyče, závitové tyče, žebírkové nebo ploché nebo hladké tyče) předpínací kabely.
c) Výztužná vlákna - kovová, skleněná, polyetylénová, polypropylénová a celulózová.
Ocel pro výztuž do betonu – svařitelná betonářská ocel s žebírky nebo hladká dodávaná v tyčích, svitcích, drátech ve svitcích a rozvinutých výrobcích§501_02_01_a.pdf
Sedmidrátové pramence pro předpínací výztuž - chráněné, nechráněné§501_02_02_a.pdf
Dráty pro předpínací výztuž, hladké a s vtisky, nepopouštěné, popouštěné a stabilizované§501_02_03_a.pdf
Svařované sítě z žebírkových a hladkých drátů§501_02_04_a.pdf
Příhradové nosníky (prostorová výztuž) z žebírkových a hladkých drátů§501_02_05_a.pdf
Skleněná vlákna pro výztuž betonu a malt§501_02_07_b.pdf
Nosné styky spojů betonářských ocelí pro výztuž do betonu§501_02_08_d.pdf
Kompozitní výztuž na bázi skleněných nebo uhlíkových vláken nebo jejich kombinace§501_02_09_c.pdf
Popílek do betonu, pórobetonu a malt
Popílek do betonu – položka přešla pod CPR§501_03_01_nepl.pdf
Popílek do pórobetonu§501_03_02.pdf
Přísady a příměsy do stříkaného betonu a vibrolisovaného betonu
Přísady do stříkaného betonu urychlující tuhnutí - položka přešla pod CPR§6Archiv TZÚS
Přísady do stříkaného betonu regulující konzistenci - položka přešla pod CPR§6Archiv TZÚS
Přísady do stříkaného betonu zlepšující přídržnost - položka přešla pod CPR§6Archiv TZÚS
Přísady do vibrolisovaného betonu§601_04_04.pdf
Beton pevnostních tříd C 12/15 (B15) a vyšší
Beton podle ČSN EN 206-1, ve znění změny Z3 + změny Z4 - položka přešla pod CPR§6Archiv TZÚS
Beton podle ČSN EN 73 6123-1§601_05_02.pdf
Beton podle požadavků jiných předpisů§6

01_05_03.pdf

Beton podle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404§601_05_04.pdf
Vláknobeton§601_05_05.pdf
Lehký beton pro nosné konstrukce
Lehký beton pro nosné konstrukce podle ČSN EN 206-1 ve znění Změny Z3+Změny Z4 - položka přešla pod CPR§6Archiv TZÚS
Lehký beton pro nosné konstrukce podle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404§601_06_02
Stříkaný beton
Stříkaný beton§601_07_01.pdf
Malty k injektáži
Malty k injektáži pro předpínací kabely§601_08_01.pdf
Injektážní směsi pro stabilizaci hornin a zemin na bázi silikátů§601_08_02.pdf
Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro použití v pozemních a inženýrských stavbách
Položka přešla pod CPR§6Archiv TZÚS
Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu pro nekonstrukční nebo lehké konstrukční použití odpovídající aplikacím, které nejsou v případě selhání považovány za příčinu zřícení stavby nebo její části, jejího nepřípustného přetvoření nebo zranění osob (např. ohrazení, oplocení, telekomunikační spojovací skříně, obkladové prvky, odvodňovací žlaby a další prvky pro odvodnění)
Prefabrikované nenosné betonové výrobky z hutného nebo lehkého betonu určené pro nekonstrukční použití (zejména ohrazení, oplocení, telekomunikační spojovací skříně, obkladové prvky, odvodňovací žlaby a další prvky pro odvodnění)§801_10_01.pdf
Prefabrikované výrobky z obyčejného / lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu pro konstrukční použití. (např. předpjaté dutinové stropní prvky, sloupy a stožáry, základové piloty, bednicí desky, příhradové nosníky, nosníkové / tvárnicové stropní dílce a prvky, desky žebrových stropů, lineární konstrukční prvky (nosníky a sloupy), prvky nosných stěn, prvky opěrných zdí, střešní prvky, sila, schodiště, prvky pro mosty, lávky a propustky, tramvajové panely, nástupištní prefabrikáty, pražce)
Prefabrikované železobet. výrobky z hutného/lehkého betonu pro konstr. použití: dílce stropní/střešní, nosných/opěrných stěn, mostní/tunelové, pro trubní/rámové propustky; sloupy, stožáry, piloty, pražce, schodiště, tramvaj. panely, nástupištní pref.§601_11_01.pdf
Prefabrikované, předem nebo dodatečně, plně nebo částečně předpjaté výrobky z hutného nebo lehkého betonu určené pro konstrukční použití (výčet viz TN 01.11.01)§601_11_02.pdf
Betonové a pórobetonové stropní vložky§601_11_03.pdf
Prefabrikované výrobky z hutného nebo lehkého betonu určené pro konstrukční použití – betonové příčné a výhybkové pražce (monoblokové, výhybkové, dvoublokové, zvláštní prvky)§601_11_04.pdf

Sestavy nenosného ztraceného bednění, které má být plněno obyčejným betonem a popřípadě železobetonem, tvořené buď z dutých tvárnic vyrobených z izolačního materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu a jiných materiálů)
a) pro konstrukce vnějších a vnitřních stěn a stropů v budovách, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
b) nebo z panelů vyrobených z izolačního materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu a jiných materiálů), sestávající z bednicích desek spojených distančními rozpěrami

z dutých tvárnic§5a, 601_12_01_a_b.pdf
z panelů§5a, 601_12_02_a_b.pdf