Ekspertyzy i opinie biegłych

Działalność ekspercka

Spółka Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., jest wpisana do działu II wykazu instytutów wykwalifikowanych w obszarze działalności eksperckiej zgodnie z ustawą nr 36/1967 Sb., z późniejszymi zmianami, o biegłych i tłumaczach.
Zakres uprawnień eksperckich w dziedzinie budownictwa określa decyzja ministra sprawiedliwości nr 564/2011-ODS-ZN/6 z dnia 24.02.2012 (zwana dalej decyzją ministra) w następujący sposób:
- certyfikacje i oceny materiałów i konstrukcji budowlanych;
- badania i diagnostyka naziemnych konstrukcji technicznych, technologii budowlanych, wady i usterki budynków, inspekcje budynków;
- testy i badania w budownictwie, emisje hałasu.

Wykonywanie działalności eksperckiej reguluje ustawa nr 36/1967 Sb., z późniejszymi zmianami, o biegłych i tłumaczach, a także dekret nr 37/1967 Sb., odnośnie wdrożenia ustawy o biegłych i tłumaczach. Wykonywanie działalności eksperckiej wykorzystuje się podczas postępowania przed organami państwowymi i organami, które przejęły zadania organów państwowych, a także podczas dochodzenia prowadzonego w związku z czynnościami prawnymi obywateli lub organizacji. W tym kontekście rozróżniane są dwa rodzaje opinii:

  • opinia biegłego na żądanie – opinie wymagane przez organy państwowe (sądy, policja); te opinie są zazwyczaj brane pod uwagę przez sądy i są regulowane przez przepisy dotyczące wysokości zwrotu kosztów i wynagrodzenia. Opłatę za opinię należy naliczać wyłącznie do wysokości określonej w dekrecie nr 37/1967 (część IV). Ostateczną wysokość opłaty za opinię określa organ, który wnioskował o wystawienie opinii; dopiero po otrzymaniu tej decyzji można wystawić fakturę;
  • opinia poza dochodzeniem – opinie zlecone przez obywateli lub organizacje; opinie te stanowią dla sądu zwykły materiał dowodowy i nie są regulowane przez przepis dotyczący wysokości zwrotu kosztów, opłatę za opinię można pobierać w wysokości do kwoty ustalonej w umowie, określającej ceny za ekspertyzy, opinie i inne podobne czynności.

Odnośnik: baza danych biegłych i tłumaczy http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm

Działalność ekspercka

Spółka TZÚS Praha, s.p., sporządza opinie biegłych, w przypadku których nie jest konieczne spełnienie warunku postępowania osób fizycznych i prawnych przed organami administracji państwowej. Opinie biegłych dotyczą przede wszystkim następujących obszarów:

  • stabilność konstrukcji nośnych
  • właściwości cieplne i techniczne budynków
  • ocena właściwości materiałów i wyrobów budowlanych
  • kontrola części statycznych opinii
  • ocena jakości przeprowadzonych prac
  • bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków

Formularz kontaktowy