ETA - Europejskie Oceny Techniczne

Spółka Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., jako jednostka oceny technicznej (TAB) - członek EOTA - jest uprawniona do wydawania ETA (Europejskich Ocen Technicznych) dla wszystkich typów wyrobów budowlanych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR), w załączniku nr IV.

Dokument ETA może zostać wydany dla wyrobów budowlanych:

  • dla których nie istnieje norma zharmonizowana
  • które różnią się od normy zharmonizowanej

Ocena wyrobu (certyfikacja) zgodnie z ETA skutkuje nadaniem mu oznakowania CE, podobnie jak w przypadku oceny zgodnie z hEN. Oznakowanie CE znacznie ułatwia wprowadzanie wyrobów na rynek UE.

Dokument ETA jest wydawany na podstawie dokumentu EAD, opracowanego przez organizację EOTA. EAD to dokument, który zastępuje wcześniej stosowane ETAG i CUAP. Jest to dokument podobny do norm, ale jego przygotowanie jest dużo szybsze niż w przypadku norm, dlatego też proces ten jest korzystny m. in. w przypadku wyrobów innowacyjnych.

ETA nie jest końcowym dokumentem niezbędnym do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych. Na podstawie systemu oceny i weryfikacji właściwości, który został określony w ETA, konieczne jest dokonanie oceny i weryfikacja stałości właściwości użytkowych. W przypadku systemu 1+, 1 i 2+ w procesie oceny uczestniczy jednostka notyfikowana. Wszystkie działania związane z wydawaniem ETA i dalszymi procedurami przeprowadzane są przez TZÚS Praha, s.p., informacje o nich mogą Państwo uzyskać od naszych specjalistów.

Wykaz ETA wydanych przez TZÚS Praha, s.p., w ramach CPR jest dostępny do pobrania tutaj.

Wykaz ETA wydanych przez TZÚS Praha, s.p., w ramach obowiązywania dyrektywy o wyrobach budowlanych (CPD) jest dostępny do pobrania tutaj (obowiązujące ETA - stan z dnia 30.06.2013).

Publiczną wersję ETA mogą Państwo uzyskać u Ing. Mária Schaan na podstawie prośby telefonicznej lub pisemnej. Za niniejszą usługę naliczana jest opłata administracyjna w wysokości 50 EUR za jeden dokument ETA.

Dokumenty do pobrania

Formularz kontaktowy