Usługi filii Bezpieczeństwo pożarowe budów

Filia Bezpieczeństwo pożarowe budów (PBS) zabezpiecza działalność wykonawczą i informacyjną dla:

Ekspertyzy  pożarowe, oceny fachowe, propozycje optymalnego zakresu badań i rozszerzona aplikacja wyników badań konstrukcji budowlanych i wyrobów dla celu oceny zgodności  i postępowania budowlanego i kolaudacyjnego itp.

Klasyfikacja wytrzymałości pożarowej i reakcji na ogień wyrobów i konstrukcji budowlanych według europejskich norm klasyfikacyjnych serii ČSN EN 13501 i dalsze zakwalifikowanie konstrukcji budowlanych według ČSN 73 0810.

Zakres działania:

  • pożarowo dzielące konstrukcje budowlane nośne i nie nośne (pionowe, skośne i poziome)
  • zamknięcia pożarowe, dymoszczelne i pożarowo dymoszczelne
  • szybowe drzwi windowe
  • warstwy pożarowo ochronne, natryski i okładziny konstrukcji budowlanych
  • systemy uszczelniające przejść kabli i rur przez konstrukcje pożarowo podziałowe
  • systemy uszczelniające szczelin budowlanych
  • kominy i wkładki kominowe
  • rurociągi i klapki wentylacyjno-techniczne

Ocenianie zgodności, certyfikacja wyrobów budowlanych według ustawy o wymogach technicznych na wyroby nr 22/1997 Sb. w obowiązującym brzmieniu i Rozporządzenia Rządu nr 163/2002 Sb. w obowiązującym brzmieniu.
(działalność osoby autoryzowanej AO 204 – jako podkład do wydania oświadczenia o zgodności)

Ocenianie zgodności, certyfikacja wyrobów budowlanych wdrażanych na rynek z oznaczeniem CE według ustawy o wymogach technicznych na wyroby nr 22/1997 Sb. w obowiązującym brzmieniu i Rozporządzenia Rządu nr 190/2002 Sb. w obowiązującym brzmieniu (działalność oznajmionego subiektu 1020).

Zakres działania:

  • konstrukcje budowlane pożarowo podziałowe (pionowe i poziome)
  • zamknięcia pożarowe, dymoszczelne i pożarowo dymoszczelne  i ich komponenty
  • szybowe drzwi windowe
  • zamknięcia pożarowe urządzeń technicznych lub technologicznych
  • przeciwpożarowe warstwy ochronne, natryski i okładziny konstrukcji budowlanych
  • systemy uszczelniające przejść kabli i rur przez konstrukcje pożarowo podziałowe
  • systemy uszczelniające szczelin budowlanych
  • systemy i składniki elektrycznej sygnalizacji pożarowej
  • systemy i składniki stabilnego systemu gaśniczego
  • wkładki kominowe, kominy wielowarstwowe i kominy nadciśnieniowe
  • certyfikacja systemu managementu jakości (ČSN EN ISO 9001) w ramach organu certyfikcyjnego CO 3001.

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Iveta Jiroutová

Mobil:
+420 602 107 195
Telefon:
+420 286 019 436
Pozycja:
dyrektor filii
Specjalizacja:
Oddział:
filie Praga i Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków