Kámen a kamenivo

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti kameniva a kamene, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Pobočky v regionech, které působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

Pobočka Praha
Pobočka České Budějovice
Pobočka Plzeň
Pobočka Teplice
Pobočka Brno
Pobočka Ostrava
 

58979/04-013 Kamenivo - Stanovení odolnosti proti drcení - Obecné technické podmínky Českých drah č.j.
ASTM C 1260-94 Kamenivo - Stanovení smršťování
ČSN 72 1006 Zeminy a sypaniny - Stanovení zhutnění 
ČSN 72 1010  Zeminy - Stanovení objemové hmotnosti 
ČSN 72 1018 Zeminy a sypaniny - Stanovení relativní ulehlosti
ČSN 72 1018  Zeminy - Stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin
ČSN 72 1021 Zeminy - Stanovení organických látek v zeminách
ČSN 72 1159, čl. 10 až 13 Přírodní a umělý kámen - obkladové prvky - Stanovení odolnosti proti vlivu povětrnosti
ČSN 72 1176 Kamenivo - Stanovení trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu
ČSN 72 1176, čl. 7 až 16 Kamenivo - Stanovení trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkouškou síranem sodným
ČSN 72 1176, metoda A Kamenivo - Stanovení trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkouškou síranem sodným
ČSN 72 1176, metoda B Kamenivo - Stanovení odolnosti kameniva proti mrazu zmrazovací zkouškou
ČSN 72 1179 Kamenivo - Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi
ČSN 72 1180 Kamenivo - Stanovení rozlišných částic kameniva. Cizorodé částice, volná slída
ČSN 72 1180 Kamenivo - Stanovení rozlišných částic kameniva. 
ČSN 72 1180, čl. 1 až 9 Kamenivo - Stanovení rozlišných částic kameniva. Cizorodé částice, volná slída
ČSN 72 1187 Kamenivo - Zkoušení jemných částic pro asfaltové směsi - Zkouška ztrátou sušením
ČSN 72 1187, čl. 1 až 10 Kamenivo - Posouzení jemných částic - zkouška ztrátou sušením
ČSN 72 1213 Kamenivo - Stanovení granulometrických charakteristik kameniva
ČSN CEN ISO/TS 17892-1 Zeminy - Stanovení vlhkosti
ČSN CEN ISO/TS 17892-1 Zeminy a sypaniny - Stanovení vlhkosti gravimetricky
ČSN CEN ISO/TS 17892-1, čl. 1 až 7 Zeminy - Stanovení vlhkosti
ČSN CEN ISO/TS 17892-12 Zeminy - Stanovení konzistenčních mezí
ČSN CEN ISO/TS 17892-3, čl. 1 až 7 Zeminy - Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin pomocí pyknometru
ČSN CEN ISO/TS 17892-4, čl. 1 až 4.2.2, 5.1 až 5.2.3.2, 6.1, 7 Zeminy - Stanovení zrnitosti
ČSN CEN ISO/TS 17892-7, čl. 1 až 7 Zeminy - Stanovení pevnosti v prostém tlaku u jemnozrnných zemin
ČSN EN  1097-2 Kamenivo - Stanovení odolnosti proti drcení metodou Los Angeles
ČSN EN  1097-3 Kamenivo - Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
ČSN EN  1097-6 Kamenivo - Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti 
ČSN EN  13055-1, příl. A, C Pórovité kamenivo - Stanovení odolnosti proti drcení a zmrazování a rozmrazování 
ČSN EN  13450, příl. C  Kamenivo pro kolejové lože - Stanovení odolnoti proti drcení
ČSN EN  13450, příl. F  Kamenivo pro kolejové lože - Stanovení odolnoti proti vlivu mrazu
ČSN EN  13450, příl. G  Kamenivo pro kolejové lože - Stanovení odolnoti - zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN  1367-2 Kamenivo - Stanovení odolnosti vůči teplotě a zvětrávání - zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN  14157, metoda B Kámen - Stanovení obrusnosti přírodního stavebního kamene podle Böhma
ČSN EN  14617-1 Umělý kámen - Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti
ČSN EN  14617-1, čl. 1 až 8 Umělý kámen - Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti
ČSN EN  14617-16, čl. 1 až 3, 6 Umělý kámen - Stanovení rozměrů a pravoúhlosti
ČSN EN  14617-2, čl. 1 až 9 Umělý kámen - Stanovení pevnosti za ohybu
ČSN EN  14617-5, čl. 1 až 9 Umělý kámen - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN EN  14617-6, čl. 1 až 9 Umělý kámen - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku - změny pevnosti za ohybu, změny hmotnosti
ČSN EN  1744-1 Kamenivo - Zkoušení chemických vlastností kameniva
ČSN EN  1744-1, čl. 15.1 Kamenivo - Zkoušení chemických vlastností kameniva
ČSN EN  1744-1, čl. 7, 9, 10, 12, 15.1, 16, 17 Kamenivo - Zkoušení chemických vlastností kameniva
ČSN EN  1744-1, čl. 8,9,11.1,12,15.1 Kamenivo - Zkoušení chemických vlastností kameniva
ČSN EN  933-1 Kamenivo - Stanovení zrnitosti - sítový rozbor
ČSN EN  933-4 Kamenivo - Stanovení tvaru zrn - tvarový index
ČSN EN  933-5 Kamenivo - Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu
ČSN EN 1097-1 Kamenivo - Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)
ČSN EN 1097-10 Kamenivo - Stanovení výšky vzlínavosti vody
ČSN EN 1097-2 Kamenivo - Stanovení odolnosti proti drcení
ČSN EN 1097-2, čl. 1 až 5 Kamenivo - Stanovení odolnosti proti drcení
ČSN EN 1097-3 Kamenivo - Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
ČSN EN 1097-3, čl. 1 až 9, příl. D Kamenivo - Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
ČSN EN 1097-5 Kamenivo - Stanovení vlhkosti sušením v sušárně
ČSN EN 1097-5, čl. 1 až 9 Kamenivo - Stanovení vlhkosti
ČSN EN 1097-6 Kamenivo - Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti 
ČSN EN 1097-6, čl. 1 až 10 Kamenivo - Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti 
ČSN EN 1097-6, příl. A, B Kamenivo - Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti 
ČSN EN 1097-7 Kamenivo - Stanovení měrné hmotnosti fileru - pyknometrická zkouška
ČSN EN 1097-7, čl. 1 až 10 Kamenivo - Stanovení měrné hmotnosti fileru - pyknometrická zkouška
ČSN EN 12326-2 Kámen pro střešní krytiny - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN EN 12326-2 Kámen pro střešní krytiny - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 12326-2, kap. 11 Kámen pro střešní krytiny - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 12326-2, kap. 15.1 Kámen pro střešní krytiny - Stanovení odolnosti proti oxidu siřičitému
ČSN EN 12326-2, kap. 16 Kámen pro střešní krytiny - Stanovení odolnosti proti teplotním změnám
ČSN EN 12371, čl. 1 až 9, příl. A Kámen - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN EN 12371, zk. A Kámen - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN EN 12372 Kámen - Stanovení pevnosti v ohybu
ČSN EN 12372 Kámen - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení
ČSN EN 12372, čl. 1 až 9, příl. A Kámen - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení
ČSN EN 13055-1, příl. A, zkuš. postup 1 Pórovité kamenivo - Stanovení odolnosti proti drcení a zmrazování a rozmrazování 
ČSN EN 13055-2, příl. A Pórovité kamenivo - Stanovení únosnosti
ČSN EN 13179-1 Filer pro asfaltové směsi - zkouška delta kroužek a kulička
ČSN EN 13286-2, metoda A a B Zeminy a sypaniny - Stanovení zhutnitelnosti
ČSN EN 13286-41 Zeminy a sypaniny - Stanovení pevnosti stabilizovaných směsí v prostém tlaku
ČSN EN 13286-53 Zeminy a sypaniny - Stanovení pevnosti stabilizovaných směsí v prostém tlaku
ČSN EN 13383-1, čl. 5.2, 5.3, 7.3, 7.4  Kámen - Stanovení pevnosti v tlaku, objemové hmotnosti a nasákavosti, odolnosti vůči zmrazování a rozmrazování
ČSN EN 13383-2, čl. 8.1 až 8.7.2, 9.1 až 9.8.1 Kámen - Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti, odolnosti vůči zmrazování a rozmrazování
ČSN EN 1341, příl. D Kámen - dlažební desky - Stanovení protikluznosti
ČSN EN 1342, příl. C Kámen - dlažební kostky - Stanovení protikluznosti
ČSN EN 13450, příl. C  Kamenivo pro kolejové lože - Stanovení odolnoti proti drcení
ČSN EN 1367-1 Kamenivo - Zkoušení odolnosti vůči teplotě a zvětrávání - stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
ČSN EN 1367-1, čl. 1 až 10 Kamenivo - Zkoušení odolnosti vůči teplotě a zvětrávání - stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
ČSN EN 1367-2 Kamenivo - Zkoušení odolnosti vůči teplotě a zvětrávání - zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN 1367-2, čl. 1 až 10 Kamenivo - Zkoušení odolnosti vůči teplotě a zvětrávání - zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN 1367-3 Kamenivo - Zkoušení odolnosti vůči teplotě a zvětrávání - zkouška varem
ČSN EN 1367-4 Kamenivo - Zkoušení odolnosti vůči teplotě a zvětrávání - stanovení smršťování
ČSN EN 13755 Kámen - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 14157, kap. 4 Kámen - Stanovení obrusnosti přírodního stavebního kamene podle Böhma
ČSN EN 14157, metoda A Kámen - Stanovení odolnosti proti obrusu
ČSN EN 14231 Kámen - Stanovení protikluznosti
ČSN EN 14316-1, příl. E Expandovaný perlit - Stanovení odpudivosti proti vodě
ČSN EN 14617-11 Umělý kámen - Stanovení součinitele lineární teplotní roztažnosti
ČSN EN 14617-12 Umělý kámen - Stanovení rozměrové stálosti
ČSN EN 14617-9 Umělý kámen - Stanovení odolnosti proti nárazu
ČSN EN 1744-1, čl. 15.1 Kamenivo - Zkoušení chemických vlastností kameniva - obsah humusu, stanovení silikátového a železnatého rozpadu VP strusky
ČSN EN 1744-1, čl. 5 až 19.1 Kamenivo - Stanovení silikátového rozpadu a železnatého rozpadu VP strusky
ČSN EN 1925 Kámen - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 1926 Kámen - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1926, čl. 1 až 10 Kámen - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1936 Kámen - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a pórovitosti 
ČSN EN 933-1 Kamenivo - Stanovení zrnitosti - sítový rozbor
ČSN EN 933-1, čl. 1 až 9 Kamenivo - Stanovení zrnitosti - sítový rozbor
ČSN EN 933-10 Kamenivo - Stanovení zrnitosti fileru
ČSN EN 933-11 Kamenivo - Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva
ČSN EN 933-3 Kamenivo - Stanovení tvaru zrn - index plochosti
ČSN EN 933-3, čl. 1 až 9 Kamenivo - Stanovení tvaru zrn - index plochosti
ČSN EN 933-4 Kamenivo - Stanovení tvaru zrn - tvarový index
ČSN EN 933-4, čl. 1 až 9 Kamenivo - Stanovení tvaru zrn - tvarový index
ČSN EN 933-5 Kamenivo - Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-5, čl. 4 až 9 Kamenivo - Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-8 Kamenivo - Posouzení jemných částic - zkouška ekvivalentu písku
ČSN EN 933-8, čl. 1 až 10 Kamenivo - Posouzení jemných částic - zkouška ekvivalentu písku
ČSN EN 933-9 Kamenivo - Posouzení jemných částic - zkouška methylenovou modří
ČSN ISO 2591-1 Kamenivo - Stanovení granulometrických vlastností
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: