Chemické analýzy, nebezpečné látky

Pracujeme v těchto oblastech :

 • zdravotní nezávadnost výrobků lehkého průmyslu
 • nebezpečné látky ve stavebních výrobcích (hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí)
 • hygienické požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s potravinami a pitnou vodou
 • analýza vod a kalů
 • analýza odpadů, výluhové zkoušky
 • nebezpečné látky v obalových materiálech
 • ekotoxicita
 • požárně technické vlastnosti hořlavých kapalin
 • analýzy dle přání zákazníka

Vedle běžných laboratorních postupů využíváme následující instrumentální metody:

 • atomová absorpční spektrometrie (AAS)
 • spektrofotometrie (UV-VIS)
 • kapalinová chromatografie (HPLC)
 • plynová hmotnostní spektrometrie (GC-MS)

Odštěpný závod, který působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

o.z. ZÚLP České Budějovice

TZÚS Praha, s.p., nabízí dále speciální chemické analýzy zaměřené na silikáty:

Chemické analýzy silikátových a stavebních materiálů

 

Metodika č. 100603 Nátěrové hmoty - Rozbor složek rozpouštědel v nátěrových hmotách - GC-MS
Metodika č. 100604 Nátěrové hmoty, textil, plasty, papír, dřevo, stavební výrobky, povrchové úpravy, hračky - Stanovení fenolických látek - Spektrometricky
Metodika č. 100605-01 Nátěrové hmoty, odpady, půdy, oleje, kaly, textil, papír, stavební výrobky, hračky - Stanovení PCB metodou GC-MS
Metodika č. 100605-02 Nátěrové hmoty, odpady, půdy, oleje, kaly, textil, papír, stavební výrobky, hračky - Stanovení PBB metodou GC-MS
Metodika č. 100605-03 Nátěrové hmoty, odpady, půdy, oleje, kaly, textil, papír, stavební výrobky, hračky - Stanovení PBDE metodou GC-MS
Metodika č. 100607 (ČSN EN 120, ČSN EN 717-1) Nátěrové hmoty, textil, plasty, papír, laky, lepidla, stavební výrobky, povrchové úpravy, hračky, nábytek  - Stanovení formaldehydu: vyluhovatelného (výluh), emise formaldehydu Spektrometricky
Metodika č. 100608-01 (ČSN EN 71-3) Hračky, bižuterie, sklo, plasty, psací potřeby, papírenské výrobky, povrchové úpravy, nátěrové hmoty, keramika, porcelán, smalty, textil - Stanovení migrace určitých prvků (As, Ba, Cd, Cr, Pb, Sb, Se) - AAS
Metodika č. 100608-02 (ČSN EN 71-3) Hračky, bižuterie, sklo, plasty, psací potřeby, papírenské výrobky, povrchové úpravy, nátěrové hmoty, keramika, porcelán, smalty, textil - Stanovení migrace Hg - AMA
Metodika č. 100610 Sklo, smalty, keramika, porcelán, kuchyňské potřeby - Stanovení rizikových kovů (Cd, Pb) ve výluhu kyseliny octové - AAS
Metodika č. 100611-01 Plasty, papír, kovové materiály, obaly, hračky, nátěrové hmoty, kaly, povrchové úpravy, stavební výrobky - Stanovení kovů v mineralizátu vzorku (Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn) - AAS
Metodika č. 100611-02 Plasty, papír, kovové materiály, obaly, hračky, nátěrové hmoty, kaly, povrchové úpravy, stavební výrobky - Stanovení Hg v mineralizátu vzorku - AMA
Metodika č. 100612-01 (ČSN EN 1811, ČSN EN 12472) Vody, odpady, pryže, silikony, povrchové úpravy, papír, stavební výrobky, hračky, bižuterie - Stanovení kovů ve vodách a vodných výluzích (Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn) - AAS
Metodika č. 100612-02 Vody, odpady, pryže, silikony, povrchové úpravy, papír, stavební výrobky, hračky, bižuterie - Stanovení Hg ve vodách a vodních výluzích - AMA
Metodika č. 100663 Plasty, hračky - Stanovení obsahu vinylchloridu - GC-MS
Metodika č. 100669 (ČSN EN ISO 7346-2) Vody, vodné výluhy, čisté chemické látky, odpady, kaly, stavební výrobky, výrobky lehkého průmyslu - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby
Metodika č. 100670 ( ČSN EN ISO 6341) Vody, vodné výluhy, čisté chemické látky, odpady, kaly, stavební výrobky, výrobky lehkého průmyslu - Zkouška akutní toxicity na Daphnia magna
Metodika č. 100671 (ČSN EN ISO 8692) Vody, vodné výluhy, čisté chemické látky, odpady, kaly, stavební výrobky, výrobky lehkého průmyslu - Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas
Metodika č. 100672 (Příl. 1 Metodického pokynu odboru odpadů ke stanovení ekotoxicity odpadů - Věstník MŽP 4/2007, částka 4) Vody, vodné výluhy, čisté chemické látky, odpady, kaly, stavební výrobky, výrobky lehkého průmyslu - Stanovení toxicity na semenech hořčice bílé
Metodika č. 100613 (ČSN EN 196-10) Nátěrové hmoty, textil, plasty, papír, stavební výrobky, povrchové úpravy - Stanovení aniontů a kationtů (amonné ionty, CrVI, dusičnany, dusitany, fosforečnany, sírany) - Spektrofotometricky
Metodika č. 100614 (ČSN ISO 10523, EN ISO 787-9) Voda, odpady, papír, stavební výrobky, výrobky lehkého průmyslu, hračky - Stanovení pH
ČSN EN 196-10 Cement - Stanovení obsahu CrVI - Spektrofotometricky
Metodika č. 100617 (ČSN 62 1156) Povrchové úpravy, pryže, plasty - Stanovení zdravotní nezávadnosti povrchových úprav - Odměrnou analýzou
Metodika č. 100621 Vodné roztoky, ropné kapalné výrobky, org. kapalné látky, hračky - Stanovení hustoty - Digitálním hustoměrem
Metodika č. 100622 Uhlovodíková paliva a maziva - Stanovení barvicí a značkovací směsi - HPLC
Metodika č. 100624 Plasty, povrchové úpravy - Stanovení ethyléterového extraktu - Gravimetricky
Metodika č. 100625 Plasty, povrchové úpravy - Stanovení sulfátového popela - Gravimetricky
Metodika č. 100626 Plasty, povrchové úpravy - Stanovení vyluhovatelných látek - Gravimetricky
Metodika č. 100627 Plasty, povrchové úpravy - Stanovení aromatických sloučenin vyjádřených jako styren - Spektrofotometricky
Metodika č. 100629 Plasty, povrchové úpravy - Stanovení sloučenin s NH2 skupinou - Spektrofotometricky
Metodika č. 100630 Plasty, povrchové úpravy - Stanovení promárních aromatických aminů - Spektrofotometricky
Metodika č. 100631 Plasty, povrchové úpravy - Stanovení těkavých látek - Gravimetricky
Metodika č. 100632 AHEM 24/1986) Plasty, povrchové úpravy - Posouzení smyslových vlastností - chuť, pach
Metodika č. 100640 Hračky, textil, povrchové úpravy - Stanovení aromatických aminů po štěpení azobarviv - GC-MS
Metodika č. 100641 (ČSN EN ISO 8442-1, ČSN EN ISO 8442-2) Příbory, kuchyňské pomůcky - Stanovení koroze kovových částí
Metodika č. 100666 (ČSN EN ISO 2592) Maziva, barvy, rozpuštědla, organické kapalné látky - Stanovení bodu hoření
Metodika č. 100667 (ČSN 65 0201) Organické kapalné látky, odpady - Stanovení třídy nebezpečnosti hořlavin
Metodika č. 100660 Nátěrové hmoty, plasty, stavební výrobky, barvy, hračky - Stanovení VOC - GC-MS
Metodika č. 100664 Nátěrové hmoty, plasty, stavební výrobky, elastomery, hračky - Stanovení specifické migrace - GC-MS
Metodika č. 100654 (ČSN ISO 760) Benzíny, motorová nafta, biopaliva, organická rozpouštědla - Stanovení obsahu vody - Coulometricky
Metodika č. 100655 (ČSN 58 8790) Biopaliva, oleje - Stanovení obsahu fosforu v olejích a tucích - Spektrofotometricky
Metodika č. 100659 (ČSN EN ISO 2160) Benzíny, biopaliva - Stanovení koroze na mědi
Metodika č. 100619 (ČSN 65 6216) Ropné kapalné výrobky, org. kapalné látky - Stanovení kinematické viskozity
Metodika č. 100620 (ČSN 65 6065, ČSN EN ISO 2592, ČSN EN ISO 2719) Ropné kapalné výrobky, org. kapalné látky - Stanovení bodu vzplanutí
Metodika č. 100616 Vody, vodné výluhy - Stanovení veškerých rozpuštěných a nerozpuštěných látek - Gravimetricky
Metodika č. 100635 Voda, půda, kaly, odpady - Stanovení polyaromatických uhlovodíků - GC-MS
Metodika č. 100638 Voda, vodný výluh - Stanovení vodivosti konduktometrem
Ing. Libuše Pražáková
zástupce vedoucího ZL
Tel.: +420 386 709 195
Mobil: +420 603 202 010
E-mail: prazakova@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: