19. - 23. 9. 2017 ∙∙∙ Veletrh FOR ARCH a doprovodný program TZÚS GROUP


Ve dnech 19. - 23. 9. 2017 se bude konat 28. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH.Sdružení tří majetkově propojených firem TZÚS GROUP (TZÚS Praha, s.p., QUALIFORM, a.s., PAVUS, a.s.) zde bude mít svůj stánek, kde Vás rádi přivítáme.


Najdete nás v hale č. 1, stánek číslo A19.        Umístění stánku v plánku haly 1Zároveň bude Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., ve spolupráci s členy TZÚS GROUP, pořádat seminář v rámci doprovodného programu veletrhu- podrobněji viz níže.Seminář v rámci doprovodného programu FOR ARCH 2017


Termín konání:   21.9.2017, 10-12 hod.

Místo konání:   PVA EXPO PRAHA, sál č. 1

Název semináře:   Účinná podpora zvyšování kvality ve stavebnictví

Pořadatel semináře:   Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS Praha, s.p.),
                                      ve spolupráci s členy sdružení TZÚS GROUP

Seminář je určen pro:   výrobce, dovozce, investory, projektanty, realizační firmy, veřejnou správu

Obsah semináře:

Značka shody a kvality „Osvědčeno pro stavbu“
Přednášející:   Ing. Jozef Pôbiš (TZÚS Praha, s.p.)

Obsahem přednášky je seznámení s dobrovolným, otevřeným a nediskriminačním certifikačním systémem stavebních výrobků, v rámci kterého je posuzována vhodnost stavebních výrobků ve smyslu zákona č.183/2007 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dalších technických předpisů ČR.
Výsledkem procesu certifikace je v případě jeho kladného výsledku udělení certifikátu „Osvědčení o vhodnosti použití výrobku pro stavby“ a licence na používání značky shody a kvality „Osvědčeno pro stavbu“. Značka „Osvědčeno pro stavbu“ sděluje informaci všem osobám a subjektům, které přicházejí do styku  s daným stavebním výrobkem, že tento výrobek je vhodný pro zabudování do stavby na území České republiky bez ohledu na jeho původ (ČR, státy EU, třetí země).
Značka „Osvědčeno pro stavbu“ je zařazena do Programu Česká kvalita, který je součástí Národní politiky kvality, a je podporován vládou ČR.


Nová norma řízení kvality ISO 9001
Přednášející:   Ing. Petr Plaček (QUALIFORM, a.s.)

Revize normy ČSN EN ISO 9001:2016 přinesla certifikovaným firmám nejen strasti, ale také výhody, které budou obsahem přednášky, m.j. větší kompatibilitu s ostatními normami pro systémy managementu, praktické využití normy, zavedení systému řízení rizik, rychlejší reakce na změny trhu a inovace, propojení s marketingem pro plnění potřeb zákazníků včetně vyšší flexibility v používání řídicí dokumentace.


Akustický štítek
Přednášející:   Ing. Pavel Rubáš (TZÚS Praha, s.p.)

Rostoucí akustický komfort bydlení a evropská harmonizace požadavků v oblasti ochrana proti hluku v budovách jsou v současné době velkou výzvou. Přednáška představuje uživatelsky srozumitelný nástroj - akustický štítek, který je kompatibilní s připravovanou normou ISO/TC 43/SC 2 N 1218 Acoustic classification scheme for dwellings (Akustické klasifikační schéma pro obydlí). Akustický štítek je vhodný pro celkový popis a porovnání akustického komfortu v rodinných a bytových domech napříč Evropou, přičemž jeho součástí je slovní popis zvukové izolace, resp. fyzikálního stavu prostředí.


Požární vlastnosti stavebních výrobků a jejich posuzování
Přednášející:   Ing. Jana Buchtová (PAVUS, a.s.)

Obsahem přednášky jsou technické a právní požadavky na výrobky, jejichž chování při požáru ovlivňují životy a majetek občanů. Přednáška  si klade za cíl pomoci výrobcům v orientaci někdy složitých postupů zkoušení, požární klasifikace a certifikace při uvádění výrobků na trh, a to jak podle národních požadavků, tak podle evropských předpisů. Také vysvětluje vazby s projektovými normami požární bezpečnosti staveb, uplatňovanými ve stavbách v ČR.


Metodika SBToolCZ pro školské budovy
Přednášející:   Ing. Jan Tripes (TZÚS Praha, s.p.)

Obsahem přednášky jsou informace o metodice SBToolCZ pro hodnocení komplexní kvality budov a základní informace o Národní platformě SBToolCZ. Dále budou posluchači seznámeni s novou metodikou SBToolCZ pro školské budovy – principy hodnocení, specifiky hodnocení školských budov, procesem certifikace. Přednáška bude obsahovat také první poznatky z hodnocení školských budov metodikou SBToolCZ.


Environmentální indikátory výrobků pro stavby a jejich zjištění
Přednášející:   Ing. Alexander Trinner (TZÚS Praha, s.p.)

Přednáška navazuje na předchozí přednášku věnovanou problematice komplexního hodnocení budov. Pro výběr stavebních výrobků splňujících náročné požadavky udržitelné výstavby je nutné znát jejich environmentální charakteristiky. V přednášce budou uvedeny základní používané environmentální indikátory dle ČSN EN 15804+A1:2014, popsán způsob jejich zjišťování, ověřování a registrace u nositele programu environmentálního značení III. typu. Dále bude uvedena i vazba na plnění 7. základního požadavku na stavby podle nařízení EU č. 305/2011 a nařízení vlády č. 163/2002 v platném znění.