Odborné a znalecké posudky


Znalecká činnost

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., je zapsán ve II. oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost podle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah znaleckého oprávnění je dán rozhodnutím ministra spravedlnosti č. j. 564/2011-ODS-ZN/6 ze dne 24.2.2012 (dále jen Rozhodnutí ministra) pro obor stavebnictví takto:
  • osvědčování a certifikace stavebních materiálů, konstrukcí; 
  • průzkum a diagnostika pozemních, inženýrských staveb, stavebních technologií, vady a poruchy staveb, inspekce staveb; 
  • zkušebnictví ve stavebnictví, hlukové emise

Výkon znalecké činnosti se řídí zákonem č. 36/1967 Sb., v platném znění, o znalcích a tlumočnících, a vyhláškou č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Výkon znalecké činnosti se uplatňuje v řízení před státními orgány a orgány, na něž přešly úkoly státních orgánů, a dále se uplatňuje při šetření prováděném v souvislosti s právními úkony občanů nebo organizací. V této souvislosti se rozlišují dva druhy znaleckých posudků:

  • znalecký posudek vyžádaný – posudky vyžádané státními orgány (soudy, policie…); k těmto posudkům soudy obvykle přihlížejí a na tyto posudky se vztahuje předpis pro výši náhrad nákladů a odměnu. Znalečné lze uplatňovat pouze ve výši dle vyhlášky 37/1967 (část IV). O konečné výši znalečného rozhoduje orgán, který si posudek vyžádal; teprve po obdržení tohoto rozhodnutí lze vystavit fakturu;
  • znalecký posudek mimo řízení – znalecké posudky vyžádané občany nebo organizacemi; tyto posudky představují pro soudy běžný důkazní materiál a na tyto posudky se nevztahuje předpis pro výši náhrad, znalečné lze fakturovat ve výši odpovídající smluvní ceně účtované za odborné posudky, expertizy nebo obdobné úkony.

Odkazy:

Databáze znaleckých ústavůhttp://datalot.justice.cz/justice/znust.nsf/$$Search?OpenForm 

Databáze znalců:  http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm


Expertní činnost

TZÚS Praha, s.p., zpracovává odborné posudky, kde není potřeba splnit podmínku jednání fyzických a právnických osob před  orgány státní správy. Odborné posudky se týkají zejména oblastí:
•    stabilita nosných konstrukcí
•    tepelně technické vlastnosti budov
•    hodnocení vlastností stavebních materiálů a výrobků
•    kontrola statických částí posudku
•    hodnocení jakosti provedených prací
•    požární bezpečnost staveb

 

Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: