Členství v odborných organizacích

Členství v mezinárodních a národních organizacích je významné především jako zdroj kvalitních informací, image TZÚS Praha s.p., jako instituce s vysokou odbornou reputací a v neposlední řadě z hlediska kvalitní informovanosti našich zákazníků. Členství v jednotlivých organizacích přináší zejména aktuální odborné informace, které jsou pak prostřednictvím pracovníků TZÚS Praha, s.p., předávány zákazníkům. Účast na vybraných mezinárodních jednáních, kde byl TZÚS Praha, s.p., jmenován mluvčím reprezentujícím zájmy České republiky, je částečně podporována prostřednictvím Programu rozvoje zkušebnictví Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Seznam orgAnizací, kterých je TZÚS PRAHA, S.p., členem:

Domácí

Zkratka Celý název
AAAO Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací
  Asociace akustiky českého stavebnictví
AEA-ES Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s.
EUROLAB-CZ Eurolab-CZ
HK ČR Hospodářská komora ČR
CQS CQS z.s.
CZGBC Česká rada pro šetrné budovy
ČBS Česká betonářská společnost
ČKS České kalibrační sdružení, z.s.
CKLOP Česká komora lehkých obvodových plášťů
ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
ČMS Česká metrologická společnost, z.s.
CSQ Česká společnost pro jakost
  Koordinuj
  Národní platforma SBToolCZ
  Národní výbor ICC v České republice
  Odborná rada pro BIM
SZV Svaz zkušeben pro výstavbu
SCOV Sdružení certifikačních orgánů na výrobky
SCZL Sdružení českých zkušeben a laboratoří
ČTP PLASTY Česká technologická platforma PLASTY


Zahraniční

Zkratka Celý název
EOTA European Organisation for Technical Assessment
  EOTA PT12 (BWR 7 - 7 základní požadavek)
IABSE International Association for Bridge and Structural Engineering
E2B Energy Efficient Buildings
  EUROLAB aislbl
ECTP European Construction Technology Platform
ENBRI European Network of Building Researche Institutes
GNBCPR Group of Notified Bodies for Construction Products Regulation
IABSE International Association for Bridge and Structural Engineering
LCC LCA Pracovní skupiny EK pro sledování nákladů na životní cyklus staveb a dopadů na životní prostředí u veřejných zakázek
RILEM Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, systèmes de construction et ouvrages
UEAtc Union Européenne pour l'Agrément technique dans la construction