Služby pobočky Teplice

Pobočka Teplice nabízí tyto služby:

1) Systémy managementu

 • Systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001
 • Systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001
 • Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001

Kontakt: Liliana Chalupová, auditor QMS, EMS, SM BOZP, vedoucí oddělení stavebních výrobků a konstrukcí, 417 719 044, 606 639 732, chalupova@tzus.cz

2) Inspekční činnost

 • inspekce betonáren podle ČSN EN 206 a TKP-18

Kontakt: Ing. Jaroslav Sytař, specialista diagnostiky a inspekcí, 417 719 016, 724 776 009, sytar@tzus.cz


3) Zkoušky stavebních konstrukcí, výrobků a materiálů

Beton

 • posuzování shody výrovy čerstvého betonu podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění (podklad pro ydání prohlášení o shodě) a vykonávání dohledu nad systémem řízení výroby v rozsahu stanoveném technickou specifikací ČSN EN 206, TKP 18 MDS, TKP 17 ČD
 • odběry a zkoušení čerstvého betonu (konzistence, obsah vzduchu, objemová hmotnost, teplota)
 • stanovení charakteristik ztvrdlého betonu (pevnost v tlaku, pevnost v tahu ohybem, odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám, vodotěsnost)
 • jádrové vývrty ø 50 – 150 mm
 • nedestruktivní zkoušky pevnosti v tlaku (sklerometricky)
 • stanovení pevnosti v tahu povrchových vrstev
 • zkoušky přilnavosti povrchových úprav a izolací k podkladu
 • kompletní zkoušky betonových směsí, splňující požadavky definované v ČSN EN 206 Beton - Část 1: „Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“, TKP 18 MDS, TKP 17 ČD

Kontakt: Jiří Cháb, specialista stavebních výrobků, 417 719 043, 606 639 734, chab@tzus.cz

Stavební konstrukce

 • statické zatěžovací konstrukcí
 • posuzování shody výroby stavebních výrobků (betonové prefabrikáty, zařízení pro snížení hluku - protihlukové clony, obklady apod., doplňkové stavební výrobky - překlady apod.) podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění (podklad pro vydání prohlášení o shodě) a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (CPR) v platném znění (podklad pro vydání prohlášení o vlastnostech) a vykonávání dohledu (dozoru) nad systémem řízení výroby v rozsahu stanoveném technickou specifikací
 • tahové zkoušky betonářské výztuže a obdobných prvků 
 • termografická diagnostika tepelných mostů v obvodových pláštích
 • zkoušky přilnavosti povrchových úprav a izolací k podkladu
 • tahové zkoušky kotev a obdobných prvků v konstrukci
 • měření tlouštěk nátěrových vrstev a pokovení ocelových konstrukcí

Kontakt: Ing. Jaroslav Sytař, specialista diagnostiky a inspekcí, 417 719 016, 724 776 009, sytar@tzus.cz

Stavební výrobky a materiály

 • stanovení mechanických vlastností a odolnosti proti vlivu prostředí:
 • drobných betonových výrobků (dlaždice, obrubníky, plotové prefabrikáty, zámková dlažba, betonové tvárnice apod.)
 • pálených i nepálených zdicích materiálů
 • výrobků z kamene a kameniva
 • tahové zkoušky betonářské výztuže a obdobných materiálů
   

2) Zkoušky stavebních hmot a chemie 

Cement

 • odběry a zkoušení cementu (stanovení pevnosti cementu, normální hustoty a dob tuhnutí, objemové stálosti, měrného povrchu, jemnosti mletí, měrné hmotnosti, chemický rozbor vč. stanovení ve vodě rozpustného šestimocného chrómu spektrofotometricky, stanovení hydratačního tepla rozpouštěcí metodou, stanovení pucolanity, zkoušky normalizované malty cementu pro zdění - konzistence, retence, penetrace, obsah vzduchu)

Kontakt: Ing. Pavel Bartoš, zástupce vedoucí zkušebny Teplice, zástupce vedoucí oddělení stavebních hmot, 417 719 017, 734 432 091, bartos@tzus.cz

Vápno

 • stanovení zrnitosti, reaktivity, objemové stálosti vápen, zkoušky normalizované malty – konzistence, retence, penetrace, obsah vzduchu)

Kontakt: Ing. Pavel Bartoš, zástupce vedoucí zkušebny Teplice, zástupce vedoucí oddělení stavebních hmot, 417 719 017, 734 432 091, bartos@tzus.cz

Kamenivo 

 • do betonu, pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch,  pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy, pro inženýrské stavby a pozemní komunikace, pro malty, zkoušení geometrických, mechanických, fyzikálních a chemických vlastností, odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání
 • posuzování shody výroby kameniva podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) v platném znění (podklad pro vydání prohlášení o vlastnostech) a vykonávání dozoru nad systémem řízení výroby v rozsahu stanoveném technickou specifikací ČSN EN 12620, ČSN EN 13043, ČSN EN 13139, ČSN EN 13242 a ČSN EN 13450
 • odběry a zkoušení kameniva do betonu, pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch,  pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy, pro inženýrské stavby a pozemní komunikace, pro malty a pro kolejové lože (geometrické, mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti, odolnost kameniva vůči teplotě a zvětrávání) dle požadavků hEN a resortních předpisů – MDS (ŘSD), OTP ČD (SŽDC), atd.

Kontakt: Ing. Pavla Kučerová, specialistka stavebních výrobků, posuzovatelka, 417 719 010, 734 432 108 kucerova.pavla@tzus.cz

Kamenivo jako filer

 • stanovení mezerovitosti zhutněného fileru (Rigden)*, sítový rozbor, posouzení jemných částí methylenovou modří, stanovení měrné hmotnosti fileru, stanovení obsahu vápence*, zkoušení fileru pro asfaltové směsi – zkouška delta kroužek a kulička

Kontakt: Ing. Pavel Bartoš, zástupce vedoucí zkušebny Teplice, zástupce vedoucí oddělení stavebních hmot, 417 719 017, 734 432 091, bartos@tzus.cz

Zdící prvky

 • posuzování shody výroby zdících prvků podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) v platném znění v rozsahu stanoveném technickou specifikací EN 771-1, EN 771-2 a EN 771-4
 • zkoušení cihlářských výrobků, vápenopískových výrobků a pórobetonu

Kontakt: Ing. Pavla Kučerová, specialistka stavebních výrobků, posuzovatelka, 417 719 010, 734 432 108 kucerova.pavla@tzus.cz

Asfalt

 • stanovení bodu měknutí metodou kroužek kulička dle ČSN EN 1427

Kontakt: Ing. Pavel Bartoš, zástupce vedoucí zkušebny Teplice, zástupce vedoucí oddělení stavebních hmot, 417 719 017, 734 432 091, bartos@tzus.cz

Sádra, sádrová pojiva, sádrovec, anhydrit

 • stanovení pevnosti v tlaku a ohybu, stanovení počátku a dob tuhnutí, jemnosti mletí, vlhkosti a vázané vody, SO3 gravimetricky

Kontakt: Ing. Pavel Bartoš, zástupce vedoucí zkušebny Teplice, zástupce vedoucí oddělení stavebních hmot, 417 719 017, 734 432 091, bartos@tzus.cz

Škvára, struska, popílky a jiné silikátové matrice

 • odběry a zkoušení (stanovení sypné hmotnosti volně sypané a setřesené, stanovení objemové stálosti, indexu účinnosti, jemnosti proséváním za mokra, stanovení vlivu popílku na tuhnutí cementu, chemický rozbor)

Kontakt: Ing. Pavel Bartoš, zástupce vedoucí zkušebny Teplice, zástupce vedoucí oddělení stavebních hmot, 417 719 017, 734 432 091, bartos@tzus.cz

Přísady do betonu a malt

 • stanovení pH, obsahu sušiny a objemové hmotnosti*

Kontakt: Ing. Pavel Bartoš, zástupce vedoucí zkušebny Teplice, zástupce vedoucí oddělení stavebních hmot, 417 719 017, 734 432 091, bartos@tzus.cz

Maltové směsi (malty pro zdění a omítání, potěrové materiály, malty a lepidla pro lepení a spárování keramických dlažeb a obkladů)

 • stanovení konzistence čerstvé malty a dob tuhnutí potěrů ze síranu vápenatého, stanovení skluzu, pevnosti malty v tahu za ohybu a tlaku, mrazuvzdornosti, nasákavosti, objemové hmotnosti čerstvé malty, obsahu vzduchu v čerstvé maltě, přídržnosti a objemové hmotnosti zatvrdlých malt, chloridů rozpustných ve vodě titračně, koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě, penetrace vody po zkoušce kapilární absorpce vody pro sanační malty*, doby zavadnutí, smrštění, tekutosti injektážních malt

Kontakt: Ing. Pavel Bartoš, zástupce vedoucí zkušebny Teplice, zástupce vedoucí oddělení stavebních hmot, 417 719 017, 734 432 091, bartos@tzus.cz

Voda

 • vhodnost použití vody jako záměsové (vzhled, pH, obsah CaO, MgO, Cl-, SO42-, oxidovatelnost, odparek při 105 °C, ztráta žíháním při 600 °C)*

Kontakt: Ing. Pavel Bartoš, zástupce vedoucí zkušebny Teplice, zástupce vedoucí oddělení stavebních hmot, 417 719 017, 734 432 091, bartos@tzus.cz

Zeminy a sypaniny

 • stanovení vlhkosti zemin gravimetricky
 • stanovení zhutnitelnosti a optimální vlhkosti zemin Proctorovou zkouškou
 • stanovení kalifornského poměru únosnosti (CBR)

Kontakt: Ing. Jaroslav Sytař, specialista diagnostiky a inspekcí, 417 719 016, 724 776 009, sytar@tzus.cz

3) Akustické zkoušky a měření fyzikálních faktorů
 
Stavební akustika 

 • zvukově izolační měření stavebních konstrukcí v laboratoři i na stavbách v souladu s mezinárodními normami řady ČSN EN ISO 10140 a ČSN EN ISO 16283; ověřovací a kolaudační měření (příčky, stropy, okna, dveře, obvodové pláště)
 • měření neprůzvučnosti výrobků, dílců a částí staveb (zasklení, okna, dveře, světlíky, ETICS apod.)
 • měření akustických účinků clon proti dopravnímu hluku v laboratoři podle ČSN EN 1793-1 a ČSN EN 1793-2
 • měření fyzikálně akustických parametrů stavebních zvukově izolačních a zvuk pohlcujících výrobků (zvuková pohltivost podle ČSN EN ISO 354 a odpor proti proudění vzduchu podle ČSN EN 29053)

Kontakt: Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., ředitel pobočky, vedoucí odd. fyzikálních faktorů, 417 719 026, 602 115 450, rubas@tzus.cz

Hygienická akustika 

 • měření hladin akustického tlaku (hladin hluku) podle hygienických směrnic Ministerstva zdravotnictví a nařízení vlády ČR v pracovním i mimopracovním prostředí, další akustická měření a posudky podle požadavků zákazníka

Kontakt: Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., ředitel pobočky, vedoucí odd. fyzikálních faktorů, 417 719 026, 602 115 450, rubas@tzus.cz

Osvětlení a jasy

 • měření světelně-technických parametrů umělého osvětlení podle ČSN 36 0011-3 ve vztahu k základním kvalitativním a kvantitativním požadavkům harmonizované evropské normy ČSN EN 12464-1 (osvětlenost, rovnoměrnost osvětlení, intenzita osvětlení)

Kontakt: Lukáš Rulf, technik fyzikálních faktorů a kalibrace, 417 719 022, 606 639 733, rulf@tzus.cz

Prach 

 • měření celkové prašnosti v pracovním prostředí
 • vyhodnocení dle vyhlášky č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování do kategorií a vyhlášky č. 107/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií a č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění 93/2012 Sb.  

Kontakt: Lukáš Rulf, technik fyzikálních faktorů a kalibrace, 417 719 022, 606 639 733, rulf@tzus.cz

Kalibrace teploty

 • kalibrace laboratorních a průmyslových přímo ukazujících a elektronických měřidel teploty v rozsahu teplot od 20°C do +1200 °C (indikační teploměry, oporové snímače teploty (teploměry odporové), termoelektrické teploměry (termočlánky), přímoukazující teploměry, teplotní řetězce, teplotní lázně, teplotní pece, sušičky, sušárny a další měřidla teplot)

Kontakt: Lukáš Rulf, technik fyzikálních faktorů a kalibrace, 417 719 022, 606 639 733, rulf@tzus.cz

Měření přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech

 • měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech na základě oprávnění Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 • hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech dle § 6 odst. (6) zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění vyhlášky SÚJB č. 499/2005 Sb. § 96 a příloha č. 10. 

Kontakt: Lukáš Rulf, technik fyzikálních faktorů a kalibrace, 417 719 022, 606 639 733, rulf@tzus.cz

Mechanické zkoušky rakví

 • statická zkouška spodního dílu rakve, dynamická zkouška spodního dílu rakve, statické zkoušky celých rakví dle ČSN 49 3160-1 Rakve - Část 1: Obecné a mechanické požadavky a značení, čl. 5.1 a čl. 5.2 a ČSN 49 3160-3 Rakve - Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobky

Kontakt: Ing. Jaroslav Sytař, specialista diagnostiky a inspekcí, 417 719 016, 724 776 009, sytar@tzus.cz

Pobočka dále nabízí služby, jako jsou:

 • vypracování hlukových a světelně technických studií menšího rozsahu
 • znalecké a odborné posudky v oborech akustika, osvětlení, vady a poruchy staveb, včetně  kontrolní diagnostiky termokamerou (tepelné mosty) 

Speciální zařízení:
Zařízení pro stanovení odporu proti proudění vzduchu

Služby provádí  pouze odborně způsobilý personál, který je zapojen do systému neustálého prohlubování svých znalostí a kvalifikace, ať již vzděláváním, či praxí.

 

Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: