Služby pobočky České Budějovice

Speciální zkoušky a služby pobočky České Budějovice:

OBLAST ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

 • certifikace budov v systému SBToolCZ, více zde
 • energetické audity a posudky (zákon 318/2012 Sb., vyhláška č. 480/2012 Sb.), více zde
 • průkazy energetické náročnosti budov (zákon 318/2012 Sb., vyhláška č. 78/2013 Sb.), více zde
 • energetické štítky obálky budovy (ČSN 730540), více zde
 • tepelnětechnické výpočty (ČSN 730540), více zde
 • termovizní měření, více zde
 • měření průvzdušnosti budov (Blower Door test), více zde
 • měření tepelnětechnických vlastností materiálu a konstrukcí, více zde
 • posudková činnost v oblasti tepelné techniky, více zde
 • poradenství v oblasti energetické náročnosti budov
 • vakuové vysušování konstrukcí a stavebních materiálů o rozměrech až 250x250x60 cm pro následné stanovení jejich tepelnětechnických charakteristik ve vysušeném stavu

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Tripes
vedoucí oddělení tepelné techniky
e-mail: tripes@tzus.cz, tel.: +420 387 023 230, mobil: +420  607 774 395
 

KAMENIVO – přírodní, umělé a recyklované

Provádění akreditovaného odběru, počátečních zkoušek typu výrobků a certifikace systému řízení výroby dle:

 • EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu.
 • EN 13043:2002/AC:2004   Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
 • EN 13242:2002+A1:2007  Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
 • EN 13450:2002/AC:2004 Kamenivo pro kolejové lože.
 • EN 13139:2002/AC:2004 Kamenivo pro malty.
 • EN 13055-1:2002/AC:2004 Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty.

Kompletní průkazní zkoušky kameniva dle požadavků hEN a resortních předpisů – MDS (ŘSD), OTP ČD (SŽDC), ŘVC atd.

Základní zkoušky kameniva:
 

Zkušební postup

Název zkoušky

ČSN EN 1097-1

Odolnost proti otěru (mikro-Deval) - suchý způsob

                                                        - mokrý způsob

ČSN EN 1097-2

Odolnost proti drcení (součinitel LA) - 500 otáček

ČSN EN 1097-2, OTP ČD

Odolnost proti drcení (součinitel LA) - 1000 otáček

ČSN EN 1097-2

Odolnost proti drcení (drtitelnost rázem SZ)

ČSN EN 1097-3

Sypná hmotnost volně sypaného kameniva

ČSN EN 1097-3

Mezerovitost

ČSN EN 1097-3, příloha A

Objemová hmotnost fileru v petroleji

ČSN EN 1097-4

Mezerovitost zhutněného fileru

ČSN EN 1097-5

Vlhkost

ČSN EN 1097-6, kap. 7

Objemová hmotnost zrn 31,5 – 63 mm drátěným košem

ČSN EN 1097-6, kap. 8

Objemová hmotnost zrn 4 – 31,5 mm pyknometricky

ČSN EN 1097-6, kap. 9

Objemová hmotnost kameniva 0,063 – 4 mm pyknometricky

ČSN EN 1097-6

Nasákavost vodou

ČSN EN 1097-7

Měrná hmotnost fileru pyknometricky

ČSN EN 1097-8

Hodnota ohladitelnosti PSV

ČSN EN 1367-1

Odolnost proti zmrazování a rozmrazování „F“ (10 cyklů)

ČSN EN 1367-1

Odolnost proti zmrazování a rozmrazování „F“ s úpravami dle ČSN EN 13450, příl. F (20cyklů)

ČSN EN 1367-2

Zkouška síranem hořečnatým „MS“

ČSN EN 1367-3

Zkouška varem pro rozpadavý čedič-ztráta hmotnosti, + pevnosti otlukem SLA

ČSN EN 1367-3

Zkouška varem pro rozpadavý čedič-ztráta hmotnosti, pevnosti SSZ

ČSN EN 932-3

Jednoduchý petrografický popis

ČSN EN 933-1

Sítový rozbor (praní, prosévání)

ČSN EN 933-3

Tvar zrn-index plochosti

ČSN EN 933-4

Tvar zrn-tvarový index

ČSN EN 933-5

Podíl drcených zrn v hrubém kamenivu

ČSN EN 933-8

Posouzení jemných částic-zkouška ekvivalentu písku

ČSN EN 933-9

Posouzení jemných částic-zkouška methylenovou modří

ČSN EN 1744-1

Ve vodě rozpustné chloridové soli

ČSN EN 1744-1

Síranová síra

ČSN EN 1744-1

Celková síra

ČSN EN 1744-1

Humusovitost

ČSN 72 1176

Trvanlivost síranem sodným

ČSN 72 1187

Míra zahlinění ztrátou sušením

ČSN 72 1179

Stanovení reaktivnosti s alkáliemi chemickou zkouškou

Stanovení reaktivnosti s alkáliemi dilatometrická zkouška

ASTM C 1260-94

Stanovení reaktivnosti s alkáliemi dilatometrická zkouška

ČSN EN 13179-1

Zkouška delta kroužek a kulička

 

KÁMEN

Provádění akreditovaného odběru, počátečních zkoušek typu výrobku výrobků:

 • Kámen pro vodní stavby ČSN EN 13383-1 resp. ČSN EN 13383-2
 • Kámen pro gabiony (TKP 30)
 • Obkladový kámen
 • Dlažební kostky, obrubníky

Směs MZK - nestmelené směsi:

Kompletní průkazní zkoušky - návrh a ověření receptur pro nestmelené směsi (MZK) vyrobené dle ČSN EN 13285.
Stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti podle ČSN EN 13286-2.
Proctor standard, modifikovaný – návrhová křivka.

SC - směsi stmelené cementem
Kompletní průkazní zkoušky – návrh a ověření receptur pro směsi stmelené cementem (SC) vyrobené dle ČSN EN 14227-1.
Stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti podle ČSN EN 13286-2.
Proctor standard, modifikovaný – návrhová křivka.

 

BETON

Provádění akreditovaného odběru, počátečních zkoušek typu výrobků a certifikace systému řízení výroby dle:

 • ČSN EN 206+A1:2017 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.
 • ČSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda -  doplňující informace.
 • Případně dle STO dle PN, TKP atd.

​​​​Kompletní průkazní zkoušky betonových směsí, splňující požadavky definované:

 • ČSN EN 206+A1:2017 Beton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda,
 • ČSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda -  doplňující informace,
 • TKP 18 MDS, TKP 17 ČD, ČSN 73 6131, případně TKP ŘVC.

Beton dle ČSN EN 206 +A1, ČSN 73 2404, TKP 18 ŘSD - jednotlivě
 

Název zkoušky

Odběr vzorku čerstvého betonu

Zhotovení zkušební krychle 150/150/150

Zhotovení zkušebního válce Ø150, V300

Zhotovení zkušebního tělesa – trámec L=400(700)/100/100

Zkouška ČB - zpracovatelnosti sednutím

Zkouška ČB - zpracovatelnosti rozlitím

Zkouška ČB - obsahu vzduchu v čerstvém betonu

Zkouška ČB - objemová hmotnost čerstvého betonu

Teplota čerstvého betonu

Ošetřování zkušebních těles do 28 dnů stáří

Zkouška ZB - Pevnost v tlaku (krychle 150/150/150)

Zkouška ZB - Pevnost v tahu za ohybu, trámce L= 400 (700)

Zkouška ZB - Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou (dle ČSN EN 12390-8)

Zkouška ZB - Zkouška vodotěsnosti V4, V8, V12

Stanovení odolnosti proti působení CHRL – (metoda A, C)

Stanovení mrazuvzdornosti betonu (T50, T100, T150)  

Prostorové rozložení pórů ve ztvrdlém betonu

Stanovení static. modulu pruž. v tlaku

Zkoušky hotových betonových konstrukcí:
dle ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací.
 

Místo

Zkoušky a měření

Povrch mostovky   a vyrovnávací vrstvy

Přilnavost k podkladnímu betonu

Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu

(ČSN 73 6242, Příloha C)

Nerovnost povrchu betonu

Hloubka makrotextury povrchu betonu

Pečetící vrstva

Přilnavost pečetící vrstvy k podkladnímu betonu

Nepropustnost pečetící vrstvy elektrickým odporem

(ČSN 73 6242, Příloha F)

Izolace

Přilnavost izolace k podkladu

(ČSN 73 6242, Příloha C)

Stanovení pevnosti betonu v tlaku Schmidtovým tvrdoměrem typu N ,L, M podle  ČSN 73 1373
Vlhkost v betonové konstrukci (sušením)

Stanovení tloušťky nátěrů

 • kov (feromagnetický)
 • kov (neferomagnetický
 • beton, malta, zdivo, dřevo


Odběr ztvrdlého betonu z konstrukce (vývrty):

dle ČSN EN 12504-1 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku.

 

Zkoušky hutnění zemin a sypanin dle ČSN 72 1006

Zkoušky jsme schopni zajistit pomocí statické zatěžovací desky (průměr desky 300mm, nutnost protiváhy např. nákladní automobil) nebo lehké dynamické desky LDD 100, model 2003. Naměřené hodnoty jsou u obou zkušebních postupů ihned vyhodnoceny.

Míra zhutnění D(%) - zkušební metoda : ČSN 721010 A. Stanovení obj. hmotnosti vyřezávacím kroužkem (jamka).

Klasifikace a zatřízení zemin - vhodnost (zrnitost, plasticita, namrzavost atd.).

Zpracování kontrolních zkušebních plánů pro stavby a výrobny dle příslušných norem a resortních     předpisů – MDS (ŘSD), OTP ČD (SŽDC), ŘVC atd., v oblasti zkoušení kameniva, MZK, SC, betonu a zemin.

BETONOVÉ PREFABRIKÁTY

Provádění akreditovaného odběru, počátečních zkoušek typu výrobků, certifikace výrobků a certifikace systému řízení výroby dle:
Přílohy č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu pro nekonstrukční nebo lehké konstrukční použití
Prefabrikované výrobky z obyčejného / lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu pro konstrukční použití

Výrobky pro venkovní kanalizační systémy

ČSN EN 13198:2004 Betonové prefabrikáty - Uliční vybavení a zahradní výrobky
ČSN EN 12839 ed. 2:2012 Betonové prefabrikáty - Prvky pro ploty
ČSN EN 14991:2008 Betonové prefabrikáty - Základové prvky
ČSN EN 13224:2012 Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky
ČSN EN 13225:2013 Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky
ČSN EN 12737+A1:2008 Betonové prefabrikáty - Stájové rošty pro dobytek
ČSN EN 12843:2005 Betonové prefabrikáty - Stožáry a sloupy
ČSN EN 13747+A2:2010 Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy
ČSN EN 13978-1:2006 Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové garáže - Část 1: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu
ČSN EN 14844+A2:2012 Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě
ČSN EN 14992+A1:2013 Betonové prefabrikáty - Stěnové prvky
ČSN EN 15050+A1:2012 Betonové prefabrikáty - Mostní prvky
ČSN EN 14843:2008 Betonové prefabrikáty - Schodiště
ČSN EN 15435:2009 Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice z obyčejného a lehkého betonu - Vlastnosti výrobku
ČSN EN 15258:2009 Betonové prefabrikáty - Prvky opěrných stěn
ČSN EN 15037-1:2009 Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 1: Trámy
ČSN EN 15037-2+A1:2011 Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 2: Betonové stropní vložky
ČSN EN 15286:2014 Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)


ZDÍCÍ PRVKY

Provádění akreditovaného odběru, počátečních zkoušek typu výrobku výrobků dle:
 

ČSN EN 771-1+A1:2017 Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
ČSN EN 771-3+A1:2017 Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem


DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

Provádění akreditovaného odběru, počátečních zkoušek typu výrobků a certifikace systému řízení výroby dle:

ČSN EN 14250:2010

Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny

ČSN EN 14081-1:2016 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky

Kontaktní osoba:

Ing. Vilém Migl
vedoucí oddělení stavebních hmot a technologie
e-mail: migl@tzus.cz, tel.: +420 387 023 219, mobil: +420  721 523 930
 

MALTY, TMELY

 • kompletní soubor zkoušek pro sanační omítkové systémy dle směrnice WTA 2-9-04/D
 • soubor zkoušek nekonstrukčních tmelů ve spojích stavebních konstrukcí dle řady norem ČSN EN 15651
 • stanovení vodotěsnosti a přemostění trhlin vodotěsných výrobků nanášených v tekutém stavu (používaných pod lepené keramické obklady) dle ČSN EN 14891

Ing. Dana Pilařová
specialistka v oboru malty, tmely
e-mail: pilarova@tzus.cz, tel.: +420 387 023 221
 

Kompletní nabídka služeb pobočky České Budějovice:

Výkon autorizovaných a akreditovaných činností pobočky:

Pobočka České Budějovice zajišťuje výkon následujících autorizovaných a akreditovaných činností TZÚS Praha, s.p. („certifikace“) v těchto oblastech a oborech:

 • vnější tepelně izolační systémy s omítkou (ETICS), vnitřní zateplovací systémy;
 • vnější a vnitřní obkladové systémy montované (systémy předvěšených provětrávaných fasád a stěn);
 • tepelně izolační materiály a výrobky;
 • beton, přísady do betonu a malt, drobné betonové výrobky (dlaždice, obrubníky, plotové prefabrikáty atp.), betonové tvárnice a cihly;
 • kamenivo do betonu, malt, asfaltových směsí a pro kolejové lože, lehčené kamenivo, expandované hlíny a škváry, popílky a popílkové směsi, zásypové materiály a granuláty, zeminy;
 • stavební kámen, desky z kamene;
 • malty a maltové směsi, tmely, lepicí hmoty, sanační materiály, nátěrové hmoty, povrchové úpravy;
 • hydroizolační materiály a výrobky;
 • cihlářské výrobky, střešní krytiny, vápenopískové výrobky;
 • výrobky pro vnější kanalizační systémy, vstupní a revizní šachty; nástavce vpustí, betonové trouby a skruže;
 • čistírny odpadních vod, septiky, odlučovače tuků, olejů a ropných látek, nádrže;
 • konstrukční výrobky z masivního dřeva, konstrukční lepené lamelové a jiné lepené výrobky na bázi dřeva;
 • stavební dílce a prvky (silikátové, kovové, dřevěné i kompozitní), konstrukce a objekty, pórobeton;
 • systémy managementu QMS, EMS, SM BOZP, SA 8000;
 • inspekce stavebních objektů, konstrukcí, výrobků a prací (inspekční zprávy a certifikáty).

Specializace jednotlivých pracovníků pobočky České Budějovice je uvedena zde.

Zkoušky:

Služby akreditované zkušební laboratoře č. 1018.3 podle EN ISO/IEC 17025  (osvědčení o akreditaci). Zkušební činnost vykonáváme zejména v oborech:

 • zkoušky výztužných vložek do betonu a zkoušky svarových spojů;
 • tepelnětechnické zkoušky stavebních materiálů a konstrukcí, tepelně izolačních výrobků, vnějších tepelně izolačních systémů s omítkou (ETICS);
 • stanovení průvzdušnosti budov (Blower Door test);
 • stanovení zhutnění zemin a sypanin;
 • zatěžovací zkoušky mostů;
 • zatěžovací zkoušky stavebních dílců, konstrukcí a objektů;
 • zkoušky malt a maltových směsí, tmelů, lepicích hmot, sanačních materiálů, nátěrových hmot, povrchových úprav;
 • zkoušky vlastností hydroizolačních materiálů a výrobků;
 • zkoušky vlastností pozemních komunikací;
 • zkoušky kameniva do betonu, malt, asfaltových směsí a pro kolejové lože, lehčeného kameniva, expandované hlíny a škváry, popílků a popílkových směsí, zásypových materiálů a granulátů, zemin;
 • zkoušky přísad do betonu a malt;
 • zkoušky vlastností vodotěsných výrobků nanášených v tekutém stavu;
 • zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu a drobných betonových výrobků;
 • zkoušky cementu, vápna, sádry a dalších pojiv;
 • zkoušky drobných betonových výrobků (dlaždice, obrubníky, plotové prefabrikáty atp.), betonových tvárnic a cihel;
 • zkoušky betonových trub a armatur;
 • zkoušky cihlářských výrobků;
 • zkoušky nepálených střešních  krytin
 • a další.

Ostatní činnosti a služby

 • odborné a znalecké posudky vad a poruch stavebních objektů a prací
 • kalibrace laboratorních a průmyslových měřidel teploty v rozsahu od -40 do 1200 °C
 • hodnocení komplexní kvality budov – metodika SBToolCZ
 • komplexní nabídka služeb v oblasti energetické náročnosti budov, nabízené služby naleznete zde

Specializace jednotlivých pracovníků pobočky České Budějovice je uvedena zde.
 

Speciální zařízení:
Přístroj na měření tepelné vodivosti  λ – Meter EP500e

Ke stažení:

ČB Reklama pobočky všeobecná
ČB Reklama pobočky TT 2013
ČB kontakty na pracovníky pobočky

 

Ing. Milan Pálka
ředitel pobočky České Budějovice
Tel.: +420 387 221 452
Mobil: +420 602 118 512
E-mail: palka@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: