Služby pobočky České Budějovice

Speciální zkoušky a služby pobočky České Budějovice:

Oblast energetické náročnosti budov:

 • certifikace budov v systému SBToolCZ, více zde
 • energetické audity a posudky (zákon 318/2012 Sb., vyhláška č. 480/2012 Sb.), více zde
 • průkazy energetické náročnosti budov (zákon 318/2012 Sb., vyhláška č. 78/2013 Sb.), více zde
 • energetické štítky obálky budovy (ČSN 730540), více zde
 • tepelnětechnické výpočty (ČSN 730540), více zde
 • termovizní měření, více zde
 • měření průvzdušnosti budov (Blower Door test), více zde
 • měření tepelnětechnických vlastností materiálu a konstrukcí, více zde
 • posudková činnost v oblasti tepelné techniky, více zde
 • poradenství v oblasti energetické náročnosti budov
 • vakuové vysušování konstrukcí a stavebních materiálů o rozměrech až 250x250x60 cm pro následné stanovení jejich tepelnětechnických charakteristik ve vysušeném stavu

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Tripes
vedoucí oddělení tepelné techniky
e-mail: tripes@tzus.cz, tel.: +420 387 023 230, mobil: +420  607 774 395

Kamenivo

ČSN EN 1097-2:2010 – Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva
Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení.
kap. 6 - Stanovení odolnosti proti drcení rázem - SZRB.
Kompletní průkazní zkoušky kameniva dle požadavků hEN a resortních předpisů – MDS (ŘSD), OTP ČD (SŽDC), ŘVC atd.

Směs MZK - nestmelené směsi:
Kompletní průkazní zkoušky - návrh a ověření receptur pro nestmelené směsi (MZK) vyrobené dle ČSN EN 13285.
Stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti podle ČSN EN 13286-2
Proctor standard, modifikovaný – návrhová křivka

SC - směsi stmelené cementem:
Kompletní průkazní zkoušky – návrh a ověření receptur pro směsi stmelené cementem (SC) vyrobené dle ČSN EN 14227-1.
Stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti podle ČSN EN 13286-2
Proctor standard, modifikovaný – návrhová křivka

Zkušební zařízení padostroj

Kontaktní osoba:
Ing. Vilém Migl
specialista v oboru kamenivo, beton
e-mail: migl@tzus.cz, tel.: +420 387 023 219, mobil: +420 721 523 930


Beton

Kompletní průkazní zkoušky betonových směsí, splňující požadavky definované v ČSN EN 206-1 Z3:2008 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“, TKP 18 MDS, TKP 17 ČD, ČSN 73 6131, případně TKP ŘVC.
Zpracování kontrolních zkušebních plánů pro stavby a výrobny dle příslušných norem resortních předpisů – MDS (ŘSD), OTP ČD (SŽDC), ŘVC atd., v oblasti zkoušení Kameniva, MZK, SC, Betonu a zemin.

Kontaktní osoba:
Ing. Vilém Migl
specialista v oboru kamenivo, beton
e-mail: migl@tzus.cz, tel.: +420 387 023 219, mobil: +420 721 523 930


Malty, tmely

 • kompletní soubor zkoušek pro sanační omítkové systémy dle směrnice WTA 2-9-04/D
 • soubor zkoušek nekonstrukčních tmelů ve spojích stavebních konstrukcí dle řady norem ČSN EN 15651
 • stanovení vodotěsnosti a přemostění trhlin vodotěsných výrobků nanášených v tekutém stavu (používaných pod lepené keramické obklady) dle ČSN EN 14891

Ing. Dana Pilařová
specialistka v oboru malty, tmely
e-mail: pilarova@tzus.cz, tel.: +420 387 023 221
 

Kompletní nabídka služeb pobočky České Budějovice:

Výkon autorizovaných a akreditovaných činností pobočky:

Pobočka České Budějovice zajišťuje výkon následujících autorizovaných a akreditovaných činností TZÚS Praha, s.p. („certifikace“) v těchto oblastech a oborech:

 • vnější tepelně izolační systémy s omítkou (ETICS), vnitřní zateplovací systémy;
 • vnější a vnitřní obkladové systémy montované (systémy předvěšených provětrávaných fasád a stěn);
 • tepelně izolační materiály a výrobky;
 • beton, přísady do betonu a malt, drobné betonové výrobky (dlaždice, obrubníky, plotové prefabrikáty atp.), betonové tvárnice a cihly;
 • kamenivo do betonu, malt, asfaltových směsí a pro kolejové lože, lehčené kamenivo, expandované hlíny a škváry, popílky a popílkové směsi, zásypové materiály a granuláty, zeminy;
 • stavební kámen, desky z kamene;
 • malty a maltové směsi, tmely, lepicí hmoty, sanační materiály, nátěrové hmoty, povrchové úpravy;
 • hydroizolační materiály a výrobky;
 • cihlářské výrobky, střešní krytiny, vápenopískové výrobky;
 • výrobky pro vnější kanalizační systémy, vstupní a revizní šachty; nástavce vpustí, betonové trouby a skruže;
 • čistírny odpadních vod, septiky, odlučovače tuků, olejů a ropných látek, nádrže;
 • konstrukční výrobky z masivního dřeva, konstrukční lepené lamelové a jiné lepené výrobky na bázi dřeva;
 • stavební dílce a prvky (silikátové, kovové, dřevěné i kompozitní), konstrukce a objekty, pórobeton;
 • systémy managementu QMS, EMS, SM BOZP, SA 8000;
 • inspekce stavebních objektů, konstrukcí, výrobků a prací (inspekční zprávy a certifikáty).

Specializace jednotlivých pracovníků pobočky České Budějovice je uvedena zde.

Zkoušky:

Služby akreditované zkušební laboratoře č. 1018.3 podle EN ISO/IEC 17025  (osvědčení o akreditaci). Zkušební činnost vykonáváme zejména v oborech:

 • zkoušky výztužných vložek do betonu a zkoušky svarových spojů;
 • tepelnětechnické zkoušky stavebních materiálů a konstrukcí, tepelně izolačních výrobků, vnějších tepelně izolačních systémů s omítkou (ETICS);
 • stanovení průvzdušnosti budov (Blower Door test);
 • stanovení zhutnění zemin a sypanin;
 • zatěžovací zkoušky mostů;
 • zatěžovací zkoušky stavebních dílců, konstrukcí a objektů;
 • zkoušky malt a maltových směsí, tmelů, lepicích hmot, sanačních materiálů, nátěrových hmot, povrchových úprav;
 • zkoušky vlastností hydroizolačních materiálů a výrobků;
 • zkoušky vlastností pozemních komunikací;
 • zkoušky kameniva do betonu, malt, asfaltových směsí a pro kolejové lože, lehčeného kameniva, expandované hlíny a škváry, popílků a popílkových směsí, zásypových materiálů a granulátů, zemin;
 • zkoušky přísad do betonu a malt;
 • zkoušky vlastností vodotěsných výrobků nanášených v tekutém stavu;
 • zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu a drobných betonových výrobků;
 • zkoušky cementu, vápna, sádry a dalších pojiv;
 • zkoušky drobných betonových výrobků (dlaždice, obrubníky, plotové prefabrikáty atp.), betonových tvárnic a cihel;
 • zkoušky betonových trub a armatur;
 • zkoušky cihlářských výrobků;
 • zkoušky nepálených střešních  krytin
 • a další.

Specializace jednotlivých pracovníků pobočky České Budějovice je uvedena zde.

Ostatní činnosti a služby

 • odborné a znalecké posudky vad a poruch stavebních objektů a prací
 • kalibrace laboratorních a průmyslových měřidel teploty v rozsahu od -40 do 1200 °C
 • hodnocení komplexní kvality budov – metodika SBToolCZ
 • komplexní nabídka služeb v oblasti energetické náročnosti budov, nabízené služby naleznete zde

Specializace jednotlivých pracovníků pobočky České Budějovice je uvedena zde
 

Speciální zařízení:
Přístroj na měření tepelné vodivosti  λ – Meter EP500e

Ke stažení:

ČB Reklama pobočky všeobecná 2013 
ČB Reklama pobočky TT 2013
ČB kontakty na pracovníky pobočky

 

Ing. Milan Pálka
ředitel pobočky České Budějovice
Tel.: +420 387 221 452
Mobil: +420 602 118 512
E-mail: palka@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: