Certifikace výrobků

Certifikace výrobku je proces posuzování shody výrobku s požadavky technických předpisů a technických specifikací. TZÚS Praha, s.p., se účastní tohoto procesu jako nezávislá strana.

Nabízíme certifikaci stanovených i nestanovených výrobků. Stanovené výrobky jsou výrobky, které mohou představovat zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a jejich seznam bývá součástí nařízení vlády příslušných k zákonu č. 22/1997 Sb., v platném znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky, nebo se na ně vztahují evropské harmonizované technické specifikace.

Stanovené výrobky certifikujeme pro splnění zákonných požadavků na základě rozhodnutí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). TZÚS Praha, s.p., vystupuje jako autorizovaná osoba 204 a notifikovaná osoba 1020 v souladu s autorizacemi udělenými ÚNMZ a jako oznámený subjekt 1020 v souladu s oprávněním vydaným rovněž ÚNMZ. Určení TZÚS Praha, s.p., jako subjektu pro technické posuzování (TAB) vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. U nestanovených výrobků nabízíme dobrovolnou certifikaci, tuto certifikaci můžeme nabídnout na žádost zájemce i u stanovených výrobků.

Informace pro klienty o postupu certifikace

Přehled nabízených služeb
Stavební výrobky s označením CE ETA - Evropské technické posouzení Výrobky uváděné na trh ČR s povinným posouzením shody Osvědčeno pro stavbu a jiné dobrovolné certifikace Další výrobky s označením CE (hračky, výtahy, emise hluku) Koordinační pracoviště Technické návody Vydané certifikační dokumenty na výrobky Informace k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) – časté otázky a odpovědi Osvědčení a oprávnění

Kontaktní osoba

Ing. Jozef Pôbiš
ředitel Úseku certifikace a osvědčování výrobků
Tel.: +420 286 019 427 Mobil: +420 734 432 075 E-mail: pobis@tzus.cz