Environmentální prohlášení o produktu

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je jako environmentální prohlášení typu III definováno normou ČSN ISO 14025 jako „kvantifikované environmentální informace o životním cyklu produktu, které mají umožnit porovnávání mezi produkty plnícími stejnou funkci“. Má stanovené parametry dané normami série ISO 14040, ale může obsahovat i další doplňující informace týkající se životního prostředí.
Vlastní environmentální prohlášení o produktu jsou dokumenty obsahující měřitelné informace o vlivu produktu na životní prostředí získané na vědeckém základě – např. přesné materiálové složení produktu, spotřeby surovin a energie v jednotlivých fázích jeho životního cyklu a míru emisí přispívajících ke skleníkovému efektu, poškozování ozónové vrstvy, okyselování půdy a vody, eutrofizaci vod a tvorbě fotochemických oxidantů. Získání těchto údajů je založeno na metodice posouzení životního cyklu (LCA) a samotné výsledné prohlášení je konečným výstupem obsahujícím informace o produktu s přehledně uspořádanými výsledky LCA.

Cílem prohlášení je poskytovat nástroj pro možnost objektivního porovnání výrobků podle jejich environmentálních vlastností a prostřednictvím těchto informací podporovat poptávku a dodávku těch výrobků a služeb, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, včetně čerpání přírodních zdrojů, a tím stimulovat proces zlepšování životního prostředí, jehož hnacím motorem je sám trh. Výstupy EPD se využívají v metodách komplexního hodnocení kvality budov z hlediska jejich celého životního cyklu (LEED, BREEM, SBToolCZ) a budou také předmětem postupného naplnění 7. základního požadavku na stavby dle nařízení CPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 – CPR) v harmonizovaných technických specifikacích.
Základní norma ČSN ISO 14025 (pro EPD) byla v roce 2012 doplněna normou ČSN EN 15804 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních výrobků, která definuje základní postupy tvorby EPD v oblasti stavebních výrobků. Je tak vytvořen potřebný základ i pro další rozpracování specifických požadavků pro jednotlivé výrobkové skupiny (PCR - Pravidla produktové kategorie) a jejich aplikace v harmonizovaných normách.
Postup zpracování EPD spočívá zejména:

 • ve zpracování podrobných schémat výroby;
 • v definici jednotkových procesů na potřebných úrovních;
 • v definici deklarované/funkční jednotky produktu;
 • v definici míst v jednotkových procesech, kde je možno získat data (sledování vstupů/výstupů);
 • u všech použitých dat vždy dokumentovat cestu k těmto datům.

Certifikační orgán na výrobky při TZÚS Praha, s.p., rozšířil svou akreditaci o oblast „Ověřování environmentálního prohlášení o produktu“.
Osvědčení o akreditaci č. 277/2017 ze dne 2017-05-15 a jeho příloha, je vydáno v souladu s postupy dle ČSN ISO 14025 a ČSN EN 15804+A1.

Z hlediska oborového rozsahu se ověřování Environmentální prohlášení o produktu (EPD) týká těchto oblastí:

 • Stavebnictví
 • Ostatní nekovové minerální produkty
 • Dřevo a výrobky ze dřeva
 • Základní kovy, hutní zpracování
 • Produkty z kovu
 • Produkty z gumy a plastů
 • Chemie a chemické výrobky
 • Recyklace
 • Znehodnocování odpadu, sanitace.

Akreditované ověření EPD je podmínkou pro registraci tohoto dokumentu v Národním systému environmentálního značení (CENIA) a dále k využití údajů z EPD pro environmentální komunikaci mezi podniky a spotřebiteli.

Zájemci o problematiku EPD a LCA mohou kontaktovat naše pracovníky:

Ing. Lenka Vrbová, vrbova@tzus.cz
Ing. Alexander Trinner, trinner@tzus.cz

Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky Plzeň
Tel.: +420 377 244 158
Mobil: +420 602 185 785
E-mail: trinner@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: