Změny v nařízení 305/2011/EU (CPR)

Dovolujeme si Vás upozornit na změny v CPR, koncem května byly uveřejněny V Úředním věstníku Evropské unie dvě nařízení komise v přenesené pravomoci č. 574/2014 a č. 568/2014.

Nařízení č. 574/2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o vzoru, který se použije pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků.
Změny se týkají zejména těchto oblastí:

  • Bylo vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie 28.5.2014 a vstoupilo v platnost třetím dnem po vyhlášení
  • Týká se povinnosti výrobců vypracovat prohlášení o vlastnostech, nahradilo přílohu III CPR
  • Zavedlo větší flexibilitu při vypracování prohlášení o vlastnostech, obsahuje návod jak postupovat při vypracování prohlášení
  • Neuvádí se odkazy na čísla dokumentů vystavených oznámeným subjektem(OS), uvádí se jen identifikační číslo OS a název OS, který má být uveden v původním jazyce bez překladů do jiných jazyků.

U prohlášení o vlastnostech vydaných před vstupem tohoto nařízení v platnost, která jsou v souladu s článkem 6 nařízení (EU) č. 305/2011 a původní přílohou III uvedeného nařízení, se má za to, že jsou v souladu s tímto nařízením.

Nařízení č. 574/2014 (PDF ke stažení)

Nařízení č. 568/2014, kterým se mění příloha V nařízení (EU) č. 305/2011, pokud jde o posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků.
Změny se týkají především těchto oblastí:

  • Upřesňuje povinnosti výrobce a oznámeného subjektu(OS), typ výrobku určuje vždy výrobce, je upřesněno, kdo provádí odběr vzorku u předepsaného systému posuzování a ověřování vlastností
  • Bylo vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie 27.5.2014 a vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
  • Upravuje název OS podle funkce zapojení do posuzování
  • V případě existence evropského technického posouzení OS již neprovádí u systému 1+ a 1 posouzení vlastností stavebního výrobku, u systému 3 je ETA finálním dokumentem posouzení, oznámená laboratoř neplní žádné úkoly.

Osvědčení a další dokumenty vydané oznámenými subjekty v souladu s přílohou V nařízení (EU) č. 305/2011 před vstupem tohoto nařízení v platnost se považují za osvědčení a dokumenty, které jsou v souladu s tímto nařízením.
 

Nařízení č. 568/2014 (PDF ke stažení)

Nařízení jsou závazná v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: