Osvědčeno pro stavbu – certifikační systém stavebních výrobků

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je zapojen do společného programu členů Svazu zkušeben pro výstavbu (SZV) dobrovolné certifikace stavebních výrobků a materiálů určených do podmínek českých staveb „Osvědčeno pro stavbu“.
„Osvědčeno pro stavbu“ je dobrovolný certifikační systém, který má za úkol dodat výrobku vysoký stupeň důvěry trhu zejména s ohledem na vhodnost stavebních výrobků ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a dalších stavebních předpisů ČR. Značka „Osvědčeno pro stavbu“ slouží ke sdělení informace všem osobám a subjektům, které přicházejí do styku se stavebním výrobkem, že tento výrobek je vhodný pro zabudování do stavby na území České republiky. Certifikovaný výrobek tedy na trh vstupuje s přidanou hodnotou značky, kterou jsou zejména:

  • veřejná informace o bezpečnosti a kvalitě označeného výrobku,
  • zvýšení úrovně image a podpora tržního prosazení výrobků na úkor výrobků s ověřením minimální legální bezpečnosti,
  • informace o splnění všech relevantních legislativních a technických požadavků,
  • trvalý dohled nad stabilitou bezpečnosti a kvality výrobků opatřených značkou.

Hodnotu značky též podporuje její zaregistrování v národním programu Česká kvalita.

Jaký je tedy postup pro získání značky ,,Osvědčeno pro stavbu“?

  1. Podání a přezkoumání žádosti o osvědčení a licenci (v případě zájmu kontaktujte jakoukoliv pobočku TZÚS Praha, s.p., kde Vám rádi poradí s vyplněním žádosti a podají informace o celém procesu).
  2. Volba příslušného Technického pokynu (Technický pokyn je předpis, podle kterého je příslušný výrobek posuzován, informace o požadavcích na konkrétní typ výrobku Vám podají odborníci z poboček TZÚS Praha, s.p.).
  3. Posouzení dokumentace, případná počáteční zkouška typu, posouzení systému řízení výroby.
  4. Inspekce výrobní šarže (ve výrobě nebo skladu).
  5. Vydání certifikátu a licence k používání značky.
  6. Registrace výrobku do veřejně přístupné databáze výrobků s právem užívání značky ,,Osvědčeno pro stavbu“.

Značka „Osvědčeno pro stavbu“ je určena zejména pro výrobce, kteří chtějí jasně deklarovat vysokou kvalitu svého výrobku nad rámec povinné certifikace a deklarovat vhodnost výrobku pro specifický trh a podmínky v České republice. Zároveň konečný zákazník získává jistotu, že výrobek je skutečně prověřený nezávislou třetí stranou a jeho kvalita je pravidelně sledována. Výrobce tím získává cenný marketingový nástroj, který mu přináší významnou výhodu se odlišit na širokém trhu se stavebními výrobky.