Nově akreditovaný zkušební postup... Zkouška hydraulické účinnosti septiků dle ČSN EN 12566-1

V laboratoři Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., pobočky České Budějovice, byla nově zavedena a akreditována zkouška hydraulické účinnosti septiků, podle

ČSN EN 12566-1 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel
Část 1: Prefabrikované septiky

Tato část normy stanovuje požadavky na prefabrikované septiky včetně příslušného vybavení, používané k částečnému čištění splaškových odpadních vod do 50 EO.

 

Hydraulická účinnost

Hydraulická účinnost septiku je stanovena stupněm zachycení usaditelných a plovoucích látek. K simulování usaditelných látek se použijí polystyrenové kuličky. Zkušební parametry se volí pro každou jmenovitou velikost septiku dle normou stanovených empirických vzorců.

Pro septik s daným omočeným objemem se připraví roztok sestávající z polystyrenových kuliček s objemem o 50 % jmenovité velikosti a množství vody doplňující jmenovitou velikost. Do septiku se přečerpává a přivádí přítokovým potrubím celkový objem tohoto roztoku vypočteným průtokem. Voda v odtoku se během plnění roztokem filtruje a zachycené kuličky se opět přidávají do septiku.

Zkouška se provádí na septiku zaplněném vodou s 50% obsahem kalu z polystyrenových kuliček usazených u dna.

Pro samotnou zkoušku se připraví koncentrovaný zkušební roztok z polystyrenových kuliček detergentu TWEEN 80 a množství vody doplňující objem do 10 litrů.

Septik se zkouší po dobu 10 minut stálým průtokem vody. Zkušební roztok se přidává do přítoku vody během prvních 30 sekund od začátku zkoušky. Odtékající voda se filtruje a polystyrenové kuličky se během zkoušky a až do 15 minut po ukončení přítoku vody zachytávají. Polystyrenové kuličky se suší v sušárně a poté váží tak dlouho, dokud jejich hmotnost nezůstane konstantní. Uvedený postup se provádí 5x za den. Mezi každou zkouškou se však septik ponechá v klidu nejméně 45 minut.

Výsledky zkoušky se vyjadřují celkovou hmotností nashromážděných polystyrenových kuliček v gramech resp. % účinností septiku.

 

 

 

Ing. Vilém Migl
vedoucí oddělení stavebních hmot a technologie
Tel.: +420 387 023 219
Mobil: +420 721 523 930
E-mail: migl@tzus.cz
Ing. Vít Hošek
specialista
Tel.: +420 387 023 225
Mobil: +420 602 464 944
E-mail: hosek@tzus.cz