Nová zákonná povinnost od 1.7.2015 pro velké podniky - novela zákona o hospodaření s energií

Počínaje 1. červencem 2015 nabude účinnosti novela zákona o hospodaření s energií (zákon č. 406/2000 Sb.) č. 103/2015 Sb., která ukládá firmám a institucím nové povinnosti.


NOVÁ POVINNOST

Jednou z nových povinností, která se vztahuje na větší počet firem, konkrétně na velké podniky, je povinnost zpracovat energetický audit pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství a dále jej povinně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky.


TERMÍN PRO SPLNĚNÍ POVINNOSTI

Termín pro splnění povinnosti zpracování energetického auditu ze strany velkého podniku je stanoven
do 5. prosince 2015 (!).

Pokud má velký podnik energetický audit proveden v období do 3 let od nabytí účinnosti novely zákona o hospodaření s energií (1. červenec 2015), pak se považuje za energetický audit ve smyslu požadavku novely zákona, a povinnost je tedy do termínu 30. června 2019 splněna.


VELKÝ PODNIK

Za velký podnik považuje zákon o hospodaření s energií podnik, který není malým nebo středním podnikem, tj. splňuje jednu z následujících podmínek:

 • podnik má více než 250 zaměstnanců
 • podnik má roční obrat vyšší než 50 mil. EUR
 • podnik má bilanční sumu roční rozvahy vyšší než 43 mil. EUR

Při výpočtu pro zařazení je nutno dále vzít v úvahu, zda je podnik nezávislý, partnerský nebo propojený.
Tento fakt může zařazení podniku významně ovlivnit.


Užitečné informace pro zařazení podniku naleznete na stránkách Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.


VÝJIMKA V POVINNOSTI

Novela zákona umožňuje velkým podnikům 2 výjimky v povinnosti zpracování energetického auditu nejméně jednou za 4 roky. Jedná se o tyto:

 1. podnikatel má zaveden a certifikován akreditovanou osobou systém hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
 2. podnikatel má zaveden a certifikován akreditovanou osobou systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001, který zahrnuje energetický audit


SANKCE PŘI NESPLNĚNÍ POVINNOSTI

V případě nesplnění výše popsané povinnosti do 5. prosince 2015 se velký podnik dopustí správního deliknu a může mu být ze strany Státní energetické inspekce udělena pokuta až do výše 5 miliónů Kč (!).


VOLBA VARIANTY

Návazně na výše uvedené má tedy velký podnik 3 možnosti, kterými zákonnou povinnost splní.


Varianta první - energetický audit podle zákona o hospodaření s energií

Energetický audit provádí energetický specialista - energetický auditor, který vlastní osvědčení vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu. V případě, že energetický auditor je znalý problematiky daného podniku (praxe ukazuje, obdobně jako v jiných oborech, že ne vždy je tomu tak), jsou výsledkem opatření, která vedou ke zvýšení energetické účinnosti nebo snížení energetické náročnosti v závislosti na typu organizace.

Jde o variantu nejvíce nákladnou. Energetický audit prováděný skutečnými odborníky je u velké firmy drahou záležitostí, je zde riziko malé nebo žádné návratnosti investovaných financí při nesprávné volbě energetického auditora a navíc je nutné jej minimálně jednou za čtyři roky opakovat.


Varianta druhá - zavedený a certifikovaný EnMS podle ČSN EN ISO 50001

Systém managementu hospodaření s energií (EnMS) je systematický proces, kterým si firma sama řídí tempo a hloubku zlepšování v oblasti hospodaření s energií v závislosti na svých finančních a dalších možnostech, což je velká výhoda. Přidaná hodnota vložené investice peněz a času je prokazatelná.

Akreditovanou osobou je myšlena firma (certifikační orgán), která vlastní osvědčení pro akreditaci vystavené Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (zkr. ČIA), v jehož příloze je uvedena způsobilost pro certifikaci podle normy ČSN EN ISO 50001:2012.

Varianta zavedení a certifikace EnMS je variantou velmi výhodnou. Důvodů pro její výběr je více, např.

 • efektivní zavedení normy přináší organizacím především evidentní úspory energií a tedy i nákladů a zlepšení environmentálního image,
 • certifikace prováděná certifikačním orgánem prokazuje a deklaruje systémový přístup a záruku trvalého zlepšování v této oblasti,
 • firmy, které již vlastní certifikát podle některé z norem systémů managementu (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 atd.) nemají problém se zavedením a certifikací systému EnMS,
 • náklady za zavedení, certifikaci a udržování EnMS mají v každém případě výrazně klesající tendenci ve srovnání s počátečním stavem a na rozdíl od periodicky se opakujícího energetického auditu,
 • s ohledem na trend v Evropské unii lze předpokládat do budoucna nahrazení povinnosti provádění energetického auditu zavedeným a certifikovaným EnMS podle ISO 50001,
 • při žádosti o dotace, bývá zavedený a certifikovaný EnMS bodově velmi pozitivně hodnocen.

Více o EnMS podle ČSN EN ISO 50001 a jeho certifikaci se dozvíte v článku Systém managementu hospodaření s energií.


Varianta třetí - zavedený a certifikovaný EMS podle ČSN EN ISO 14001 zahrnující energetický audit

Systém environmentálního managementu (EMS) je systematický proces, kterým firma řídí zlepšování v oblasti životního prostředí. Účinným zavedením a udržováním EMS firma eliminuje své negativní dopady do životního prostředí a naopak má snahu o zvyšování pozitivních dopadů na něj. Jednou ze složek ochrany životního prostředí, kterou se EMS zaobírá, je šetrné zacházení s neobnovitelnými zdroji a jejich náhrada za obnovitelné, které mají přímou souvislost s hospodaření s energií, což na první pohled výkladu zákona nemusí být zřejmé. Nicméně systémy EMS a EnMS nejsou totožné, nepřinášejí shodná zlepšení, výhody ani přidanou hodnotu.

Akreditovanou osobou je myšlena firma (certifikační orgán), která vlastní osvědčení pro akreditaci vystavené ČIA, v jehož příloze je uvedena způsobilost pro certifikaci podle normy ČSN EN ISO 14001:2005.

Varianta třetí může být v této chvíli variantou výhodnou pro velké podniky, které mají zaveden a certifikován EMS a zároveň mají platný energetický audit (viz Termín pro splnění povinnosti) jako řešení do roku 2019.

Pro ostatní podniky tuto variantu nelze příliš doporučit.

Více o výhodách zavedeného EMS podle ČSN EN ISO 14001 a jeho certifikaci se dozvíte v článku Systém environmentálního managementu.


ŠKOLICÍ AKCE TZÚS PRAHA, S.P.

Školicí akce pořádané TZÚS Praha, s.p., na aktuální témata můžete sledovat v sekci Semináře, zákaznické dny.

 

 

 

Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: