Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích

Technický a zkušební ústav stavební upozorňuje na platné směrnice a nařízení, které se týkají zdravotních aspektů, hygieny a ochrany životního prostředí. Připomíná rovněž v současné době připravovaný jednotný evropský scénář na hodnocení těkavých organických látek (VOC) s potenciální nebo známou toxicitou.

Nebezpečné látky jsou předmětem základního požadavku č. 3 směrnice o stavebních výrobcích a příslušného interpretačního dokumentu Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí (ER3). Zde se říká, že stavby musí být navrženy a postaveny tak, aby neohrožovaly uživatele stavby a životní prostředí v důsledku těchto jevů:
uvolňování toxických plynů
přítomnost nebezpečných částic nebo plynů ve vzduchu
emise nebezpečného záření
znečistění nebo zamoření vody nebo půdy
nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů
výskyt vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby

Pokračování zde.