EUROLAB aisbl.

Prezident EUROLAB-CZ, Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, byl zvolen na Valném shromáždění EUROLAB aisbl. 10. 4. 2015 členem Řídícího výboru tohoto sdružení. Novým prezidentem byl zvolen Àlvaro Silva Ribeiro, RELACRE, Portugalsko.

EUROLAB, aisbl. oslavil 25 let svého založení a současně stanovil priority na další období, kterými jsou maximální podpora využívání posuzování shody nezávislou třetí stranou, jako příspěvek k obecné bezpečnosti výrobků na vnitřním trhu EU/EHP a zvyšování kvality a kompetence sektoru a zkušebnictví, inspekce a certifikace (TIC).